Sbor dobrovolných hasičů Martínkov

Jak vznikl Sbor dobrovolných hasičů v Martínkově

Hasičský sbor v roce 1910
Hasičský sbor v roce 1910

Náš sbor byl založen roku 1888 zásluhou zdejšího nadučitele Františka Studeného a faráře Josefa Šefčíka, z podnětu okresního hejtmanství ve Znojmě, které již od roku 1884 na založení naléhalo. Ze zachovaných dokumentů je zřejmé, že založení sboru hasičů se chystalo již v roce 1887. Vždyť sborové stanovy byly schváleny již 5. července 1887 obecním výborem. Neuskutečnění založení sboru v tomto roce bylo zřejmě z toho důvodu, že učitel František Studený dne 30. listopadu 1887 zemřel. V Martínkově působil od března 1884. Sbor tedy vstoupil do života v roce 1888, kdy byla rovněž zakoupena ruční stříkačka a nenutnější hasičské potřeby. Starostou obce byl tehdy Jan Dvořák z čís. 35.

Činovníci při založení sboru:
farář Josef Šefčík – starosta
pojezdný Leopold Kraus – velitel
rolník Jan Tržil – podvelitel
Ludvík Tejral – zbrojíř
učitel Martin Tržil – jednatel
Při založení měl sbor 31 členů.

Historické milníky Sboru dobrovolných hasičů v Martínkově

Historické milníky Sboru dobrovolných hasičů v Martínkově Historické milníky Sboru dobrovolných hasičů v Martínkově

Současnost Sboru dobrovolných hasičů v Martínkově

Soutěže pro děti
Soutěže pro děti

SDH Martínkov patří v současné době k největším a nejaktivnějším spolkům v Martínkově. Místní hasiči se kromě svojí hlavní činnosti, a to prevenci a nácviku hasičských dovedností, spolupodílejí na řadě akcí v obci pořádaných místním zastupitelstvem a také ostatními spolky. Starostou hasičů je Jaroslav Veselský, velitelem Karel Zach a jednatelem a strojníkem Luboš Venhoda. Sbor také disponuje zásahovou jednotkou, jejímž velitelem je Pavel Blažek. V současné době má sbor ve svých řadách celkem 109 členů. Činnost hasičů finančně podporuje obecní úřad. Během roku pořádají martínkovští hasiči pro svoje členy i ostatní občany řadu akcí. K těm největším a nejvýznamnějším patří určitě „Hasičský ples“. Na něm se lidé scházejí nejenom kvůli kvalitní tombole, ale chtějí se hlavně bavit. A o zábavu se zde tradičně starají místní „Poupata“, což je ryze mužské recesistické uskupení, které působí pod hlavičkou místních hasičů. Svým vystoupením obveselují nejenom místní občany, ale také vyjíždějí na řadu akcí do okolních obcí.

Noční hasičská soutěž
Noční hasičská soutěž

Místní hasiči na jaře a v letě pořádají také několik soutěží. Hojně navštěvovaná bývá tradiční „Noční soutěž“ a také soutěž pro děti „O pohár starosty obce“. Místní mužstvo mužů (a někdy i žen) se zúčastňuje i hasičských soutěží v blízkém okolí s většinou méně uspokojivými výsledky, které jsou zaviněny především tím, že se jeho členové kvůli velkému vytížení scházejí nepravidelně nebo vůbec. Na konci prázdnin hasiči pořádají pro děti dětský den, který ve večerních hodinách pokračuje taneční zábavou pro dospělé. Hasiči se také spolupodílejí na podzimním „Setkání občanů Martínkova“, říjnovém lampiónovém průvodu a průvodu „Božího těla“. Na jaře se organizačně podílejí na akci „Čistá Vysočina“ a pomáhají také při úklidu místního lesa.

Tradiční “pálení čarodějnic”
Tradiční „pálení čarodějnic“

Na činnosti sboru se velkou měrou podílejí také děti. Jejich vedením jsou v současné době pověřeny Jolana Vyplašilová a Lenka Dufková. S dětmi se pravidelně každý týden setkávají a snaží se u nich rozvíjet nejen fyzickou zdatnost, ale také vědomosti a dovednosti v jednotlivých oblastech požární ochrany. Jejich setkávání probíhají buď v místní dobře vybavené hasičské zbrojnici nebo na nově upraveném hřišti „Na Výhoně“. V zimě je jim k jejich aktivitám zapůjčena místní sokolovna. Pro větší motivaci dětí k hasičskému sportu pro ně členové sboru připravují během roku řadu zajímavých akcí, jako je „pálení čarodějnic“ s mnoha soutěžemi a hrami, letní hasičské soutěže, srpnový dětský den, jedno i vícedenní výlety, koupání v bazénu a „Mikulášskou nadílku“. Řadu těchto aktivit mohli hasiči pro děti připravit také díky podpoře Nadace Agrofert, která na činnost mladých hasičů věnovala více než 50tis. Kč. Hasiči využívají ke své činnosti hasičskou zbrojnici, která v posledních letech prošla několika zásadními rekonstrukcemi. V roce 2016 byla vyměněna okna, zbrojnice dostala novou fasádu, byla vyměněna vrata a v roce 2017 udělán nový vjezd do zbrojnice.

SDH Martínkov - všeobecné informace

Sbor dobrovolných hasičů podporuje:


Nadace Agrofert

Tělocvičná jednota Sokol Martínkov

Z historie Sokola v českých zemích

Staré logo Sokola

Sport pro všechny – to je jedna z hlavních náplní Sokola sdružujícího občany všech věkových kategorií zejména ty, kteří se sportu nechtějí věnovat vrcholově. U Sokola se každý může věnovat sportu a jiným pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti. Základním článkem je místní TJ, ty se sdružují v župách a nejvyšším organizačním stupněm je Česká obec sokolská. Ta je dnes v naší republice čtvrtým nejpočetnějším občanským sdružením s téměř 190 000 členy. Navíc ČOS patří k nejstarším spolkům svého druhu na světě.


Logo Sokola

Organizace Sokol byla založena 16. 2. 1862, kdy vznikla první jednota – Tělocvičná jednota pražská. Největší zásluhy za vznik a rozvoj Sokola se právem připisují Dr. Miroslavu Tyršovi a Jindřichu Fügnerovi – prvnímu starostovi a náčelníkovi Sokola. Oba se od počátku snažili vnést do fungování organizace pevný řád. Po vzoru první pražské jednoty se myšlenka „sokolství“ rychle přenášela i do dalších měst a obcí. Jedním z hlavních důvodů bylo národně – osvobozenecké úsilí jednoty, jak se k němu od svých počátků hrdě hlásila. Postupně se vznikající jednoty začaly seskupovat v župách a v roce 1889 vzniká i Česká obec sokolská. Už jen samotný název říkal v období monarchie hodně i těm, kteří se o dění kolem slučování do spolků nebo sportovně – společenských organizací moc nezajímali. V tomto období již byl vzestup sokolského hnutí nezadržitelný.

Sokolská jednota v Martínkově

Historická fotografie členů Sokola v Martínkově
Foto z prvního cvičení roku 1921

Tělocvičná jednota Sokol Martínkov byla založena za nelehkých poválečných podmínek roku 1920, kdy náš stát byl ještě velmi mladý. Založení Sokola u nás se datuje 12. Zářím 1920, kdy proběhla ustavující schůze v jednom z místních hostinců. Nedlouho poté se přesto podařilo nashromáždit formou dotací a půjček dostatečný finanční potenciál na stavbu budovy sokolovny a vlastní stavba byla zahájena 19. Března 1923. Členové místního Sokola se tak dočkali svého vlastního prostoru, kde by se mohli shromažďovat, plánovat a koneckonců i vykonávat svou činnost. Sokolovna byla slavnostně otevřena již 15. 8. 1923.


Pozvánka na jednu z prvních kulturních akcí, pořádaných Sokolem
Pozvánka na jednu z prvních kulturních akcí
pořádaných Sokolem

Od raných chvil své existence se místní organizace vyznačovala aktivní činností. A to jak v oblasti tělovýchovy a sportu (pravidelně se cvičilo), tak i v oblasti kulturní (pořádaly se plesy i šibřinky, hrálo se divadlo). Na jaře roku 1938 byla kupříkladu sehrána divadelní hra „Trampoty hajného Klobáska“, koncem roku pak hra „pro kus chleba“.

Druhá světová válka přinesla útlum činnosti (v roce 1941 byla sokolská organizace v Martínkově dokonce rozpuštěna). Členové Sokola patřili mezi opory v boji za národní a státní samostatnost nejen v ní, ale dříve i v první světové válce. Proto již od prvních dnů okupace patřili sokolové mezi ty, kteří byli bezdůvodně zatýkáni. Přesto se celonárodně podíleli na vnitřním i zahraničním odboji. Morální a společenská autorita tímto získaná znamenala v prvních poválečných letech prudký rozmach sokolských myšlenek a na první poválečný slet se připravovalo několik set tisíc cvičenců. Během něj došlo k několika demonstracím proti nastupujícímu komunistickému režimu. Toho se patrně zalekla i nastupující vládnoucí garnitura, což mělo za následek potlačení a prakticky rozehnání celé organizace na dlouhá desetiletí. Místo toho byly zakládány jednotné tělovýchovné organizace řízené z různých politických výborů a zabývající se „nepovinně povinnými! Úkoly, závazky, plněním plánů a účastí v prvomájových nebo lampionových průvodech.

Pokus o obnovu Sokola přišel při částečném politickém uvolnění v roce 1968 sjezdem na Slovanském ostrově. Následující srpnové události a na ně navazující doba tzv. normalizace však znamenaly definitivní ztroskotání všech snah obnovit organizaci na principech základních sokolských myšlenek. Po listopadu 1989 přišla na svět myšlenka organizaci znovu vzkřísit, a proto se pamětníci slavných sokolských let sešli již 7. ledna 1990 na ustavujícím sjezdu v Praze. Po téměř padesátileté odmlce se pak v roce 1994 uskutečnil v pořadí již 12. všesokolský slet, který byl nadšeně přijat širokou veřejností.

Novodobá historie a současnost Sokola v Martínkově

Martínkovský duatlon
Martínkovský duatlon

Novodobá historie se vyznačuje znovuobnovením TJ Sokol Martínkov (ukončením činnosti v ČSTV a přechod do České obce sokolské), jak bylo dohodnuto v srpnu 1999 na ustavující valné hromadě. Přísluší k župě č. 28 – Sokolské župě Plk. Švece se sídlem v Jihlavě. Znovuobnovení mělo za cíl zejména návrat k předválečné široké činnosti, což se, zdá se, podařilo. Sokolská jednota v Martínkově pořádá celoročně akce sportovního či společenského charakteru pro občany všech věkových kategorií.


Martínkovský košt pálenek
Tradiční košt pálenek

Z akcí konaných v době současné i nedávné lze jmenovat následující. Martínkovský duatlon, Štafetový maraton „Pocta Emilu Zátopkovi“, Sokolský pohár ve Freestyle fotbalu, nohejbalový turnaj, turnaj ve stolním tenise, badmintonový turnaj a sokolský přebor v atletice. Ze společenských akcí se každoročně pořádá Sportovní ples, taneční zábavy, již tradiční Košt pálenek, výšlap na Mařenku a nově také Pochod k 17. Listopadu. Sokol se taktéž významně zapojuje do pořádání tradičních krojovaných hodů.

Zázemí Sokola Martínkov

Sokolovna - současná podoba
Sokolovna - současná podoba

Místní sokolovna byla v roce 2006 převedena z České obce sokolské zpět do Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov. Její prostory slouží k setkávání místních občanů a členů i ostatních spolků a organizací. Posledních několik let je ve znamení postupné rekonstrukce. Došlo k oddělení prostoru šatny dřevěnou stěnou, dokončení plynofikace zároveň s instalací stropních infrazářičů, okna byla vybavena ochrannými sítěmi, přísálí prošlo rekonstrukcí. Rovněž jeviště se dočkalo rozsáhlé stavební úpravy, nové opony a závěsů. Na sociálním zařízení byly provedeny zateplené podhledy, rekonstrukcí prošel výčep a byla pořízena krbová kamna na vytápění pekla a klubovny.


Víceúčelové hřiště
Víceúčelové hřiště

V roce 2006 byla položena nová krytina nad klubovnou a sociálním zařízením, v následujícím roce se pak nové střechy dočkala i hlavní střecha sokolovny a to za finanční pomoci obce Martínkov a Sokolské župy plk. Švece. Rovněž bylo provedeno nové vnější schodiště a chodníky před sokolovnou. V roce 2011 byla provedena v rámci grantového programu Fondu Vysočiny „Sportoviště 2011“ rekonstrukce sociálního zařízení. V roce 2014 byl v prostorách stávajícího skladu vybudován nový hodový sklípek. Na řadu přišla také fasáda a nové okenní výplně. Nová fasáda byla provedena v roce 2015, kdy sokolovna dostala ze tří stran zbrusu nový nátěr. Cílem dalších let je neustat ve snažení a dále zvelebovat sokolské zázemí, aby bylo vyhovující současným nárokům.


Fotbalové hřiště “Na Výhoně”
Fotbalové hřiště „Na Výhoně“

Víceúčelové hřiště za sokolovnou je využíváno především v letních měsících, kdy se hrají převážně míčové hry – volejbal, nohejbal a tenis. Také toto hřiště prošlo nedávno úpravami. Za přispění Fondu Vysočiny bylo provedeno nové oplocení a úprava antukového povrchu hřiště. Také bylo dokončeno oplocení a celkové zkultivování sokolské zahrady a to za součinnosti Sokola a SDH Martínkov. Členům sokola je také umožněno využívání travnatého hřiště „Na Výhoně“, které bylo v roce 2013 také upraveno. Využívají jej především mladí fotbalisté a hasiči.

Sokol Martínkov – všeobecné informace

Folklorní soubor Džbánek a Martínek

Z historie souboru

První Martinkovské hody - 1982
První hody - 1982

Na počátku byl nápad uspořádat v Martínkově první krojované hody. Tato vize se stala skutečností dne 14. 8. 1982, kdy se panu Václavu Rodovi a jeho sestře Marií podařilo v tehdy zapůjčených kyjovských krojích nacvičit s chasou první tanec – Moravskou besedu. Tento zásadní krok stál za vznikem krojované tradice v Martínkově.

Martínkovská chasa v roce 1983
Chasa v roce 1983

Jelikož se první hody setkaly se skvělými ohlasy, rozhodla se chasa v jejich každoročním pořádání neustat a stále je zdokonalovala. Zpočátku se tančila převážně Česká a Moravská beseda. V roce 1983 šli poprvé martínkovští chasníci v krojích na velikonoční pomlázku. V tomto roce byl také zatančen nový tanec – Alexandr a byly secvičeny skladby s malými dětmi. V roce 1984 vznikla snaha o vlastní kroje, proto se zakládající členové rozhodli spojit s paní PhDr. Miroslavou Ludvikovou, CSc., etnografkou z Moravsko-zemského muzea v Brně. Až do roku 1985 se tančilo v zapůjčených kyjovských krojích. V roce 1986 byl založen dětský soubor Martínek, který fungoval pod vedením paní Ivany Rodové. Členové tohoto souboru již tančili v nových krojích. Od roku 1987 se v tancích začaly používat materiály z oblasti Horácka. V této době již soubor působil také mimo hranice Martínkova, vystupovalo se i v širokém okolí. Jelikož čas nelze zastavit, tak i v souboru postupně docházelo ke generační obměně. Členové dětského souboru Martínek postupně odrůstali a přecházeli do souboru staršího – do Džbánku. Soubor Džbánek vedla také paní Ivana Rodová. V roce 2000 vystupoval soubor naposledy, v důsledku nepříznivých okolností nastala v letech 2001 – 2003 pauza, zapříčiněná nedostatkem tanečníků, kteří neměli své nástupce.

martínkovské krojované hody 1983
Krojované hody 1983

Změna nastala až v roce 2004, kdy se členové souboru začínají znovu scházet. V této době již téměř kompletně obměněný soubor začal znovu vystupovat a pořádat již tradiční krojované hody. V roce 2008 hrozila další pauza, jelikož soubor neměl kdo vést. V této době se nabídl a podal pomocnou ruku pan Zdeněk Karásek. Pod jeho vedením se znovu sešlo spousta tanečníků, nadšených pro folklor a celkově lidový tanec vůbec. Začaly pravidelné zkoušky, na kterých se tanečníci zdokonalovali v lidových tancích, a také se nacvičovala nová pásma, se kterými se jezdilo vystupovat po okolí. Nové sváteční kroje se začali šít v roce 2009. Vzhled tohoto kroje byl konzultován s paní Silvou Smutnou z etnografického oddělení Muzea Vysočiny v Třebíči. V roce 2010 se vedení Džbánku a Džbánečku ujala nová umělecká vedoucí, paní Dana Svobodová, pod jejímž vedením nacvičuje soubor i v současné době. Začalo přibývat různých vystoupení v blízkém i širokém okolí. Za jejího působení se nacvičila spousta nových pásem, se kterými soubor vystupuje po celé republice.

Současnost krojovaného souboru

V rakouském Retzu - 2013
V rakouském Retzu - 2013

Pod vedením paní Dany Svobodové začalo přibývat různých vystoupení v blízkém i širokém okolí. V září 2010 členové souboru vystupovali na oslavách 10. výročí vzniku Moravskobudějovického mikroregionu a 90. výročí založení Sokola v Martínkově. Rok 2011 byl ve znamení tradičních akcí, především Martínkovských krojovaných hodů, soubor se rovněž představil mezinárodnímu publiku i na Mistrovství světa v letním biatlonu ve Starém městě pod Landštejnem.


Postřižinské slavnosti Dalešice - 2013
Postřižinské slavnosti Dalešice - 2013

V roce 2012 proběhly v Martínkově již 30. krojované hody. Mimo tradičních akcí se soubor zúčastnil i sokolského sletu v Brtnici, Folklórního festiválku v Okříškách, v obci Vír vystupoval na divadelním festivalu Vírský vánek. Byl také součástí Telčského jarmarku v Telči a Císařského posvícení v Moravských Budějovicích. Dále reprezentoval na folklórním festivalu Setkání na Podhorácku, konaného ve Velké Bíteši.

V. Národní přehlídka sokolských folklorních souborů Bzenec - 2014
V. Národní přehlídka sokolských folklorních souborů
Bzenec 2014

Velmi aktivní rok byl ročník 2013, kde Džbánek vystupuje na mnoha akcích. Představil se na několika plesech, zavítal na hody do Čebína, folklorní horácký den v pivovaru Dalešice, festival v Okříškách, pouť v obci Rohy nebo vystoupil na charitativní akci v Myslibořicích. V Martínkově vystoupili členové souboru během oslav 300 let obnovy místního kostela, při představení obce v soutěži Vesnice roku a samozřejmě o srpnových hodech. Mimo to vyrazili do vzdálených Lounek na Litoměřicku, kde vystoupili na akci při příležitosti 50. výročí od natočení prvního českého muzikálu „Starci na chmelu“ (natáčel se právě v Lounkách) spojené s poděkováním všem, kdo této obci pomohli během letních povodní. Obec Martínkov poslal Lounkám 26.000,- Kč a hradila i náklady na dopravu autobusem a občerstvení vystupujícím. Džbánek byl i součástí Postřižinských slavností konaných v Dalešickém pivovaru. V říjnu 2013 pak soubor absolvoval i zahraniční vystoupení během Dýňových slavností v rakouském Retzu. V roce 2014 soubor Džbánek kromě tradičních akcí, jako jsou Martínkovské krojované hody a vystoupení na plesech a charitativních akcích, reprezentoval i při oslavách 450 let městyse Dalešic a v tentýž den navštívil také Bítešské hody v rámci folklórního festivalu Setkání na Podhorácku. V roce 2014 soubor reprezentoval na V. Národní přehlídce sokolských souborů v Bzenci.

Martínkovské krojované hody - 2017
Martínkovské krojované hody - 2017

Rok 2015 byl převážně ve znamení vystoupení na prezentacích obce v soutěži „Vesnice roku“. Svými vystoupeními soubor vydatně přispěl k vítězství naší obce v této soutěži. Od roku 2016 po rok 2018 byl Džbáneček sloučen do Džbánku a jezdili spolu jako jednotný soubor na mnoho tradičních vystoupení a událostí. Chorografie od paní Svobodové sklízeli neustále chválu a také proto nadále soubor tančil pásma jak Džbánku, tak i Džbánečku nejen po okolí, ale také různě po republice. Na co můžeme být hrdí je VII. Národní přehlídka sokolských folklorních souborů, která proběhla v Martínkově 12.9.2020. Vystoupili zde nejen domácí soubory, ale také tanečníci z různých krajů. Jako již každoročně tak i v roce 2022 džbánek vystoupil na Slavnosti vína a folklóru v Okříškách.

40. Martínkovské krojované hody
40. Martínkovské krojované hody

Po 7 letech opět vystoupili na „Vožení krála“ v Ketkovicích, kde pestře doplnili místní program. Nenechali si ujít ani tradiční bítešské hody, i přes nepříznivost počasí se akce vydařila. Inspiraci jel Džbánek načerpat až do vzdálených Slatiňan, na VIII. Národní přehlídku sokolských folklorních souborů. I přes velký zájem o vystupování v okolí, nejdůležitější událostí pro chasu jsou letošní jubilejní 40. Martínkovské krojované hody, kde vystupovalo všech šest místních tanečních souborů se svými pásmy. Jako podporu si přizvali soubor Okřešánek z Okříšek a horácký soubor Bajdyš z Třebíče.

Dětský soubor Martínek

V roce 1986 byl založen taneční soubor pro nejmladší děti 2-15 let, který vedla Ivana Rodová. Od doby vzniku se v souboru prostřídalo několik vedoucích – zakladatelka Ivana Rodová (1986 - 2007), následně Markéta Lojdová a Radim Urbánek (2008 - 2011), poté Kateřina Martenková a Lenka Dufková (2012 - 2018) a poslední, současná vedoucí Vlasta Lojdová. Hudební doprovod na klávesy zajišťuje Markéta Strašilová a na výpomoc se zpěvem byla přizvána Lada Andělová.

Soubor navštěvují děti již od útlého věku (3 let) a přechází do souboru Džbáneček v 
10 letech. V současnosti soubor navštěvuje okolo 30 dětí.

Na zkouškách je dbáno především na naučené rituály, kterými jsou uvítací a rozlučková píseň, krátká rozcvička a nácvik tanců, zpěvu a vzájemné spolupráce. Děti se učí hlavně formou zážitkové pedagogiky, pomocí různých básniček a písniček ztvárnit taneční choreografii.

Během roku 2020 a částečně i 2021 byla činnost souboru Martínek značně poznamenána omezeními vyplývajícími z opatření proti onemocnění covid-19. V tomto čase se Lojdová ujala výroby souborové vlajky a loga pro Martínek.

V roce 2021 se soubor Martínek zúčastnil Krajské přehlídky dětských folklorních souborů v Třebíči, kde odborná porota ohodnotila pásmo a jeho provedení kladně, zejména vyzdvihla počet a věk účastníků.

Soubor vystoupil na domácích 40. Martínkovských krojovaných hodech s pásmem Čížečkovy jídlohrátky, které nacvičili v letošním roce 2022.

Poslední vystoupení měli děti na hodech v Bíteši 10.záři 2022. Vystoupení bylo narušeno deštěm, které děti i hudba zvládli naprosto ukázkově. A o to větší byla radost ze zvládnutí choreografie.

Děti společně se Džbánkem na dni otevřených dveří Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Praze - duben 2017
Děti společně se Džbánkem na dni otevřených dveří Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Praze - duben 2017

Vystoupení na tradičních bítešských hodech 10.9.2022
Vystoupení na tradičních bítešských hodech 10.9.2022

40. Martínkovské krojované hody
40. Martínkovské krojované hody

Celostátní kolo ,,Vesnice roku”
Celostátní kolo ,,Vesnice roku”

Dětský soubor Džbáneček

Okolo roku 2010 vznikl soubor Džbáneček, který založili Markéta Lojdová a Radim Urbánek. Protože mezi soubory Džbánek (dospělý soubor) a Martínek (dětský soubor) byl značný věkový rozdíl mezi menšími a většími dětmi, shodli se na tom, že by vytvořili nový soubor, který by byl pro děti zhruba od 10–15 let.

Lojdová a Urbánek soubor vedli přibližně dva roky. Při tvorbě pásem si nebyli příliš jistí, proto se často obraceli s radou o pomoc k paní Daně Svobodové, která vytvářela choreografie pro Džbánek. Kvůli nedostatku času se Lojdová a Urbánek vedení museli vzdát. Soubor převzala Dana Svobodová.

Džbáneček v letech 2016–2018 samostatně nevystupoval. Všichni jeho členové přešli do souboru Džbánek. Přesto soubor Džbáneček vystupoval na různých akcích nejen s pásmy vytvořenými pro soubor Džbánek, ale i s pásmy vytvořenými pro soubor Džbáneček.

V současné době tanečníci Džbánečku nenosí dívčí sváteční kroj, ale stejnokroj, který se začal šít v letech 2018/2019. V roce 2018 do souboru Džbáneček přestoupilo 20 nových členů (dříve tančících v souboru Martínek) a začali vystupovat s pásmem Cestičko blódivá.

Od května 2022 převzala vedení souboru Adéla Lojdová a vytvořila nové pásmo s názvem Holka rozmilá. Soubor nyní má okolo 30 členů ve věku od 10 do 18 let. Navazuje na tance, které umí z dětského souboru Martínek jako je chůze do rytmu, krok sun krok či cval.

40. Martínkovské krojované hody
40. Martínkovské krojované hody

Folklorní soubory Džbánek a Martínek - všeobecné informace


Pěvecký sbor Jordán

Historie a současnost pěveckého sboru

Logo pěveckého sboru Jordán

Pěvecký sbor Jordán je seskupení amatérských zpěváků a muzikantů, které těší společné setkávání nejen s hudbou. Stejně jako jsou různorodé naše profese, je různorodý i náš repertoár. Jordán je původně chrámový sbor, který postupem času rozšiřoval svůj repertoár až do současné podoby hrající duchovní, folkovou a folklorní hudbu za doprovodu elektronických kláves, kytar, fléten, houslí a perkusí. Jordán tvoří děti a dospělí. Sbor dospělých vede od jeho vzniku Petra Řepová. V současné době jej navštěvuje asi 20 členů. Její zásluhou vznikl také dětský sbor, ve kterém si vychovala své nástupkyně – Kateřinu Martenkovou a Elišku Rodovou, které rády učí pěveckým dovednostem přibližně 15 dětí. Počátky našeho sboru sahají do období po roce 1991. V této době působil sbor výhradně jako chrámový. Nový impuls přišel s rokem 1998 - vánoční koncert v kostele Navštívení Panny Marie v Martínkově byl prvním veřejným vystoupením sboru.

Skupinové foto pěveckého sboru Jordán

Od roku 2006 pořádáme pouťový koncert, který stále více přitahuje nejen martínkovské posluchače, za což jsme velice rádi. Počet koncertů a vystoupení se postupně navyšoval, takže z původního předvánočního setkávání došlo k celoročnímu pravidelnému nácviku. Mezi pravidelné akce sboru patří Vánoční koncert v Martínkově, v Moravských Budějovicích a Myslibořicích. V květnu na Den matek jezdíme do Moravských Budějovic a Myslibořic. Mezi nejatraktivnější koncerty patří již zmiňovaný Pouťový koncert v Martínkově. Příležitostně vystupujeme na různých akcích, např. setkání rodáků, výročí, svatby, oslavy atd. Chcete-li si s námi zahrát či zazpívat, neváhejte a přijděte mezi nás. Vás ostatní rádi uvidíme na našem příštím vystoupení.


Fotka z koncertu pěveckého sboru Jordán

Fotbalový tým

„Mocní kačeři“ Martínkov

Logo Mocní kačeři Martínkov

V roce 2001 přišel člen Sokola Martínkov a náčelník jednoty Zdeněk Řepa s myšlenkou založit fotbalový oddíl. V Martínkově není použitelné fotbalové hřiště a zkušenost s fungováním oddílu neměl v té době prakticky nikdo, proto první dvě sezóny (2002/2003 a 2003/2004) odehráli Martínkovští hráči pod hlavičkou SK Lesonice B. Problém s hřištěm panoval po celé fungování oddílu. Využívalo se jak hřiště v Lesonicích, tak i po několik sezón v Jakubově. Od ročníku 2004/2005 se hráči rozhodli, že již budou hrát jako Sokol Martínkov. Zvláštností bylo, že pod hlavičkou Lesonic hrál celý tým složený výhradně z hráčů v naší obci žijících, či z ní pocházejících. Trenérem v té době byl František Kolář. Postupně samozřejmě muselo dojít k obměně hráčů a nákupu posil z okolí, nicméně i nadále byla polovina týmu martínkovská. Fotbalisté si za dobu svého působení na poli okresní soutěže získali oblibu a důvěru mnoha fanoušků a můžeme s hrdostí říci, že i na utkání do vzdálenějších obcí se pravidelně vydávalo mnoho desítek našich spoluobčanů, kteří vydatně podporovali náš tým „Mocných kačerů“. Od sezóny 2002/2003 do 2005/2006 hráli naši fotbalisté IV. Třídu, sk. B. V roce 2005/2006 tým oslavil postup do III. Třídy, sk. B, kde hrál po zbytek svého působení. Od roku 2007 začal vyhlašovat Sokol Martínkov na konci sezóny anketu o nejlepšího fotbalistu týmu. V roce 2015 došlo vzhledem k nedostatku hráčů ke spojení se sousední obcí – Lesonicemi a vznikl zcela nový tým – FK Podhorácko 2015.

Původní sestava týmu
Původní sestava týmu

Tým se svým maskotem
Tým se svým maskotem

FK Podhorácko 2015

Logo FK Podhorácko 2015

Tento klub nově vznikl v roce 2015 spojením dvou fotbalových klubů – Sokola Martínkov a SK Lesonice. Důvodem vzniku byl nedostatek hráčů v týmech obou celků. Klub v současné době hraje III. Třídu, sk. B v okrese Třebíč. Domácí utkání se hrají na hřišti v Lesonicích. Týmům dospělých i žáků jsou k dispozici nově rekonstruované kabiny. Na sezónu 2017/2018 je naplánována také rekonstrukce hrací plochy. Tým FK Podhorácko 2015 v aktuální sezoně 2017/2018 má celkem 69 členů, tedy fotbalistů, fotbalistek, trenérů a dalších lidí, kteří se starají o chod klubu.

Aktivní hráči kopou za jeden ze čtyř týmů:
Muži – III. třída skupina B
Mladší dorost – Pohár OFS 7+1
Starší žáci – Okresní přebor skupina B, Pohár OFS skupina C
Starší přípravka – Okresní přebor skupina B

Více o klubu se dozvíte na klubovém webu www.fkpodhoracko2015.cz.

Tým mužů (2015)
Tým mužů (2015)

Tým mladší přípravky (2015)
Tým mladší přípravky (2015)

Martínkovské ryze amatérské divadlo

Martínkovské ryze amatérské divadlo bylo založeno za účelem obveselení občanů Martínkova a samotných ochotníků. Rozhodli jsme se, že sobě i ostatním zpříjemníme vánoční svátky nastudováním divadelní hry autorské dvojice Smoljak -Svěrák. Volba padla na hru ZÁSKOK.

Premiéra byla naplánována na 25. 12. 2001 do martínkovské sokolovny. Nečekaný úspěch ovlivnil další působení souboru. Následovalo 11 repríz v blízkém i vzdáleném okolí Martínkova (Jakubov, Čáslavice, Moravské Budějovice, Budkov, Třebíč, Jihlava atd.).

Dva roky po úspěšné premiéře Záskoku se divadelníci, plni energie, rozhodli nastudovat další hru z repertoáru Divadla Járy Cimrmana – DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU. I toto představení slavilo velký úspěch. Ovšem z důvodu pracovního vytížení členů souboru se již neuskutečnil takový počet repríz jako u hry předchozí.

V současné době již soubor nevystupuje. Svoji činnost soubor ukončil 11. července 2008 při vzpomínkové akci na sokolské zahradě, kdy společně se souborem Džbánek členové zavzpomínali na příjemné chvíle strávené s divadlem. Při této příležitosti obdržel soubor Džbánek od členů divadelního spolku příspěvek na svoji činnost.

Členové souboru:
Jiří DUFEK, Milan SVOBODA, Zdeněk ŘEPA, Martin LOJDA, Jiří LOJDA, Marek POKORNÝ, David POKORNÝ, Jan ŠUCKRDLE

Hra Dobytí severního pólu
„Hra Dobytí severního pólu“

Hra Záskok
„Hra Záskok“

Klub přátel historie Martínkova

Členové Klubu přátel historie Martínkova
Členové Klubu přátel historie Martínkova

Dne 5. dubna 1997 založilo šest nadšenců ve Smetanově síni v Martínkově Klub přátel historie Martínkova. Téhož dne také zvolili výbor a stanovy klubu.

Martínkovský rodák Vlastimil Smetana byl zvolen předsedou klubu, Josef Veselský jako místopředseda, Prof. Pavel Valíček jednatelem, Jiří Svoboda pokladník, Pavel Herot kronikář a Karel Horký ml. jako revizor účtů. Posléze členskou základnu rozšířil Ing. Josef Bajgl a Radek Svoboda. „Klub je otevřená organizace, která sdružuje zájemce o historii Martínkova a jeho okolí", tak zní úvodní věta stanov. Z počátku se členové zaměřili na studium dosud vydaných a také členům dostupných historických materiálů, publikací, kronik apod. Zaměřovali se na získávání materiálů, které se týkají počátku i dalšího vývoje obce, školy, kostela, fary, pivovaru, mlýnu, železáren, obchodů, řemesel apod. Pozornost patřila a patří osobnostem, které se v Martínkově narodily, žily a nebo se zasloužily o rozvoj obce. Začala spolupráce se státním archivem, knihovnami, historiky i s organizacemi podobného poslání v okolních obcích.

Jeden ze záměrů bylo individuální či kolektivní vydávání různých publikací, pohlednic a dalších materiálů. Snaha je také získat vykopávkami historické předměty, které by se analyzovaly s odborníky. Každý člen má za povinnost shromažďovat různé zajímavé historické materiály, s kterými by mohla být seznámena veřejnost. Členové klubu by měli spolupracovat s představiteli obce i s různými zájmovými organizace v obci. Snahou by také mělo být v obci v budoucnu otevřít menší muzeum se specifickým zaměřením. Jeden z úkolů pro členy klubu je zajistit každý rok výstavu materiálů mající vztah k obci v bývalé základní škole. První výstava se konala v roce 1997.

Myslivecký spolek Jakubov

MS Jakubov je spolek myslivců v okolí obce Jakubov.

MS Jakubov nynější podoby vznikl v roce 1954 a jeho předsedou se stal pan Neubauer Josef a hospodářem pan Bulíček. V roce 1982 se k našemu MS připojily Šašovice a Domamil a toto seskupení trvalo 10 let tj. do roku 1992, kdy začal platit nový zákon o myslivosti a toto seskupení se rozpadlo na tři samostatné honitby tj. MS Jakubov, MS Domamil a MS Šašovice. Naše sdružení tímto rozpadem přišlo po velkou část lesů, neboť si Lesy ČR vytvořily režijní honibu. Od roku 1992 se stal předsedou MS Jakubov pan Ant. Urbánek, který tuto funkci vykonával do roku 2008 a pak jej vystřídal MVDr. Jan Bartoněk, který vykonává tuto funkci dodnes. Od roku 1970 vykonával funkci hospodáře pan Josef Číhal st. až do roku 1999, kdy ho nahradil jeho syn pan Václav Číhal, který vykonával tuto funkci do roku 2008, kdy byl vystřídán p. Ant. Urbánkem na 1 rok a pak začal funkci hospodáře vykonávat p. Michal Benáček, který tuto funkci vykonává do této doby. Funkci finančního hospodáře vykonává Ing. Kabelka od roku 1992, který vystřídal pana Karla Horkého, který tuto funkci vykonával od roku 1968.

Zlomovým obdobím pro naše MS a pro celou Českou myslivost se stal rok 2003, kdy skončily nájemní smlouvy a začal platit nový zákon o myslivosti. Členové našeho sdružení se velmi intenzivně věnovali přípravě nového honebního společenstva nesoucího název HS Jakubov. Po uznání HS Jakubov orgánem státní správy myslivosti, HS Jakubov pronajalo honitbu MS Jakubov.

Honebním starostou se stal pan Karel Horký st. A předsedou MS Jakubov byl zvolen pan Ant. Urbánek. V roce 2013 došlo k znovuobnovení honitby HS Jakubov a změně ve vedení HS – novým Honebním starostou se stal p. Jan Forman z Jakubova. Honitba byla na období 2013 až 2023 pronajata opět MS Jakubov.

Sčítání zvěře
Sčítání zvěře

Výroba budek pro kachny
Výroba budek pro kachny

Zakládání umělé nory
Zakládání umělé nory

V současné době má MS Jakubov 24 členů, z toho 7 členů je z Martínkova, z Jakubova je 5 členů, z Litohoře jsou v MS 3 členové, z Domamile 1 člen, z Vranína 3 členové, z Mor. Budějovic 2 členové, z Horek 1 člen, ze Štěpkova 1 a z Cidliny 1 člen. Naše MS se zabývá všemi mysliveckými činnostmi, jako je péče o zvěř, kynologie, zvelebování krajiny atd. Novým předsedou se v roce 2013 stal MVDr. Jan Bartoněk a mysliveckým hospodářem pan Radek Svoboda z Litohoře. MS Jakubov hospodaří v současnosti na 2127,66 ha z toho je 124,20 ha lesů, 1874,25 ha polí, 40,87 ha vodních ploch a ostatní výměru tvoří 88,34 ha. Z této výměry je patrno, že se jedná převážně polní honitbu a z toho vyplývá i následná péče o zvěř. Tuto péči o zvěř je nutno rozdělit na dvě oblasti a to:

1) na péči o zvěř v době nouze tj. především zimní přikrmování a předcházející příprava na toto období.
2) na péči o zvěř v době kladení mláďat a v době sklizní. V těchto obdobích jsou nejvíce ohrožena mláďata a kojící a vodící matky. Nejvíce škod na zvěři je zde spácháno především žacími stroji. Samostatnou skupinu ohrožení tvoří toulající se psi a kočky. Členové MS proto v těchto obdobích procházejí plochy, které mají být sečeny, aby zneklidnili zvěř a ta odtud odešla a nebyla tu v době sečení zraněna. Dále členové myslivecké stráže tlumí již zmiňované toulající se psy a kočky především v době kladení mláďat.

Členové MS v této době také suší objemové krmivo a obstarává jadrné a dužnaté krmivo, aby bylo k dispozici v době nouze, kdy se s ním přikrmuje zvěř. V letním období se také v našem MS staví krmná zařízení, posedy, a pokud jsou stávající zařízení poškozena, tak se opravují.

Členové našeho sdružení sázejí stromky a pomáhají při sběru kamene. Mezi myslivecké činnosti také patří průběrný odstřel zvěře, který se řídí plány chovu a lovu. Toto byl jen malý výčet činností našeho MS v oblasti péče o zvěř, která je velmi důležitým odvětvím myslivosti. Dalšími neméně důležitými činnostmi je kynologie, zoologie, střelectví, lovectví atd. Myslím si, že tento malý výčet z široké škály činností MS Jakubov pomůže k pochopení důležitosti myslivosti v ochraně přírody, kterou myslivci bezpochyby dělají a pokud zákony dovolí, dělat budou!

Myslivecký ples
Myslivecký ples

Poslední leč
Poslední leč

Myslivci na střelbách
Myslivci na střelbách

V současné době jsou v MS Jakubov tito členové:

Alinová Anna, Bc.
Bartoněk Jan, MVDr.
Bém Ladislav
Bulíček Zdeněk
Číhal Josef, st.
Číhal Josef
Číhal Václav
Horký Karel st.
Horký Karel, Bc.
Kabelka Miroslav, Ing.
Macháček Rudolf
Nevoral Jan st.
Nevoral Jan ml.
Nevoral Leoš
Pokorný David
Řepa Bohuslav ml.
Řepa Milan
Říháček Pavel
Svoboda Jiří
Svoboda Radek
Šteflíček Ladislav
Urbánek Ant.
Urbánek Dušan
Prof. Ing. Valíček Pavel, DrSc.

Výbor MS Jakubov je ve složení:
Předseda: MVDr. Jan Bartoněk
Místopředseda: Leoš Nevoral
Jednatel: Bc.Karel Horký
Fin. Hospodář: Ing. Miroslav Kabelka
Myslivecký hospodář: Radek Svoboda
Předseda revizní komise: Václav Číhal