Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.


 1. Název

  Úřad obce Martínkov

 2. Důvod a způsob založení

  Obec Martínkov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 3. Organizační struktura

 4. Kontaktní spojení

  1. Kontaktní poštovní adresa

   Obec Martínkov
   Martínkov 29
   675 44 Lesonice

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Obec Martínkov
   Martínkov 29
   675 44 Lesonice

  3. Úřední hodiny

   úterý 17:00 - 19:00
   pátek 17:30 - 19:30

  4. Telefonní čísla

   Mobil: +420 725 101 388
   Mobil: +420 606 812 999

  5. Adresa internetových stránek

   https://martinkov.cz/

  6. Adresa podatelny

   Obec Martínkov
   Martínkov 29
   675 44 Lesonice

  7. Elektronická adresa podatelny

   obec@martinkov.cz

  8. Datová schránka

   uuyauqf

 5. Případné platby lze poukázat

  Číslo účtu: 16320711, kód banky: 0100
  KB a.s.

 6. IČO

  00378151

 7. Plátce daně z přidané hodnoty

 8. Dokumenty

  1. Seznamy hlavních dokumentů

  2. Rozpočet

 9. Žádosti o informace

 10. Příjem podání a podnětů

  1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

   Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

   Písemně na adresu: Martínkov 29, 675 44 Lesonice

   Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

   E-mail: obec@martinkov.cz

   Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

   Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

   Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

   Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

   a) komu je určena

   b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

   Písemná žádost

   a) musí být srozumitelná

   b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

   c) nesmí být formulována příliš obecně.

   Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje , vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání , aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

   Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

   a) písemně

   b) nahlédnutím do spisu

   c) pořízením kopie

   d) na paměťových médiích

   Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

   Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu , OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

   Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

  2. Opravné prostředky

   1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

   Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

   Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

   2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

   Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

   Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu kraje Vysočina.

   Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

   3. Soudní přezkoumání

   Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

  3. Formuláře

  4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

   MVČR - Občan na úřadě

   Portál Veřejné Správy - Životní situace

 11. Předpisy

  1. Nejdůležitější používané předpisy

   Zákony, vyhlášky a nařízení jsou k dohledání na stránkách Portálu veřejné správy na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

    

   Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Martínkov jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

    ·         Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)

   ·         Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

   ·         Ústavní zákon o bezpečnosti ČR (ústavní zákon 110/1998 Sb.

   Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

   ·         zák. č.  367/1990 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění zákona č. 2/2003 Sb.

   ·         zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník

   ·         zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

   ·         zák. č. 61/2006 Sb. – novela zákona o svobodném přístupu k informacím

   ·         vyhl. č. 442/2006 – stanoví strukturu informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

   ·         zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

   ·         zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

   ·         Zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

   ·         zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu  

   ·         zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách

   ·         Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

   ·         zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství

   ·         nař. vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.

   ·         zák. č. 500/2004 – Správní řád

   ·         zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

   ·         zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

   ·         zák. č. 81/2006 Sb., novela zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

   ·         zák. č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách

   ·         zák. č. 159/2006 o střetu zájmů

   ·         novela zákona o střetu zájmů č. 350/2009 Sb. (ředitelé škol přestali být považováni za veřejné funkconáře, nevztahuje se na ně povinnost podávat Čestná prohlášení)

   ·         nařízení vlády č. 173/2006 o zásadách stanovení úhrad a licenčních úhrad  a licenčních odměn za poskytování informací dle zák. o svobodném přístupu k informacím

   ·         zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce

   ·         vyhl. Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

   ·         vyhl. 578/2006, kterou se stanoví struktura a formát pro podávání oznámení dle zák. č. 159/2006 Sb.

   ·         Zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a jeho novela zák. č. 81/2006 Sb.

   ·         vyhl. č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Pravidla přístupnosti jsou dána s platností od 1. 3. 2008 přílohou k vyhlášce č. 64/2008 Sb.

   ·         zák. č. 216/2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

   ·         legislativa k datovým schránkám, spisové službě, provozu CzechPOINTu – zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (datové schránky) – platí od 1. 7. 2009

   ·         zákon č. 447/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla územních rozpočtů) – (vyvěsit i na elektronickou úřední desku návrh rozpočtu nejméně 15 dnů před schvalováním, vyvěsit i závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření za minulý rok na elektronickou ÚD).

   ·         Vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

   ·         Nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

   ·         Zákon č. 111/2009 o základních registrech

   ·         Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vč. novel

   Zákonné normy jsou v těchto www stránkách doplněny vyhláškami a nařízeními obce pod příslušnými odkazy v menu webových stránek. Dále je možné do nich nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v  úředních dnech a hodinách.

   Informace o zákonných normách jsou také na  https://www.vlada.cz/ nebo https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

   Dalším důležitým zdrojem informací o legislativě je http://www.portal.gov.cz

  2. Vydané právní předpisy

 12. Úhrady za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Čeká na doplnění

  2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací Usnesení nadřízeného orgánu nebylo vydáno.

 13. Licenční smlouvy

  1. Vzory licenčních smluv

  2. Výhradní licence

   Obecní úřad Martínkov neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a, odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  1. Rozsudky

   Prozatím nebyl žádný rozsudek vydán.

  2. Výdaje na soudy

   Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje.