Martínkov v soutěži ,,Vesnice roku 2012”

Stručně o soutěži Vesnice roku

Logo soutěže Vesnice roku

Soutěž „Vesnice roku byla poprvé pořádána v roce 1995, kdy ji vyhlásil Spolek pro obnovu venkova jako motivaci pro obce, které chtějí prezentovat své úspěchy, společenský život, péči o stavební fond či krajinu a vůbec život na venkově. Hned prvním rokem se přihlásilo 320 obcí, a protože soutěž hned prvním rokem sklidila mnoho kladných ohlasů, přidávali se postupně i další vyhlašovatelé, mezi nimi Svaz měst a obcí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo zemědělství.

Prezentace obce v roce 2012

Prezentace soutěže Vesnice roku 2012

Nápad podat přihlášku do soutěže Vesnice roku padl na zasedání zastupitelstva z úst Zdeňka Řepy již na jaře roku 2011. Po prostudování pravidel soutěže bylo hlavně kvůli krátkému času na přípravu rozhodnuto, že s účastí ještě rok počkáme (mimochodem, krajským vítězem soutěže v tomto roce se stala sousední Domamil). V zimě 2012 pak mohly přípravy vypuknout naplno. Jen příprava podkladů pro vyplnění přihlášky včetně příloh o charakteristikách obce, společenském životě, investičních akcích, péči o krajinu a další posuzované okruhy stála desítky hodin času. Přihláška byla podána a zastupitelstvo ve spolupráci s místními spolky mohlo zahájit přípravy na prezentaci Martínkova před hodnotící komisí.


Prezentace soutěže Vesnice roku 2012

Den příjezdu komise nadešel v pondělí 18. června 2012. Její členy přivítal starosta obce Josef Svoboda před sokolovnou, kde také proběhla první část prezentace. Na přichystaných nástěnkách představili svoji činnost místní spolky, ke zhlédnutí byly tradice v Martínkově i něco málo z historie a současnosti obce. Krátce byla představena historie SDH Martínkov, Tělocvičné jednoty Sokol, krojovaných souborů, myslivců a včelařů a samozřejmě došlo i k informacím o současném životě těchto spolků. Písničku na přivítání zapěli nejmladší členové pěveckého sboru Jordán.


Prezentace soutěže Vesnice roku 2012

Krojovaná mládež poté pozvala komisi na náves, kde předvedla krátkou ukázku folklorních tanců. Následovala prohlídka budovy Obecního úřadu, hasičárny a kostela. Poté bylo v sokolovně připraveno malé pohoštění, během nějž byly na připravené plátno promítnuty ukázky ze života v obci. Premiérová účast Martínkova v soutěži Vesnice roku byla za námi a následovalo několik „dlouhých“ dnů netrpělivého očekávání, zda jsme členy komise zaujali, či nikoliv. Bílá stuha udělená naší obci za činnost dětí a mládeže byla důkazem, že první možnost byla správná. Vítězem se staly Křižánky z okresu Žďár nad Sázavou, kde v červenci proběhlo i slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen – mimo jiné i Bílé stuhy pro Martínkov. Hned při premiérové účasti jsme tedy mohli slavit, do obecního rozpočtu navíc přibyla dotace ve výši 600.000,- Kč.

Obdržená ocenění

Prezentace soutěže Vesnice roku 2012 - Diplom

Diplom k ,,Bílé stuze”

Prezentace soutěže Vesnice roku 2012 - Stuhy Prezentace soutěže Vesnice roku 2012 - Stuhy

Bílá stuha - za činnost mládeže

Martínkov v soutěži ,,Vesnice roku 2013”

Stručně o soutěži Vesnice roku

Logo soutěže Vesnice roku

Soutěž „Vesnice roku byla poprvé pořádána v roce 1995, kdy ji vyhlásil Spolek pro obnovu venkova jako motivaci pro obce, které chtějí prezentovat své úspěchy, společenský život, péči o stavební fond či krajinu a vůbec život na venkově. Hned prvním rokem se přihlásilo 320 obcí, a protože soutěž hned prvním rokem sklidila mnoho kladných ohlasů, přidávali se postupně i další vyhlašovatelé, mezi nimi Svaz měst a obcí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo zemědělství.

Prezentace obce v roce 2013

Prezentace soutěže Vesnice roku 2013

Povzbuzeni úspěchem z první účasti obce v soutěži Vesnice roku rozhodlo zastupitelstvo obce po projednání s vedením místních spolků, že ani v tomto roce nebude Martínkov mezi přihlášenými obcemi chybět. První zkušenosti s přípravou a prezentací obce jsme již načerpali, a abychom neopakovali loňský program, bylo letošní představení obce před komisí pojato jako průřez aktivitami a akcemi v Martínkově v průběhu roku. Převážná část prezentace proběhla v pondělí 17. června 2013 v sokolovně, kde si členové komise mohli prohlédnout množství fotografií a dalších materiálů představujících aktivity jednotlivých spolků i činnost obecního úřadu.


Prezentace soutěže Vesnice roku 2013

Poté přišla na řadu již zmiňovaná prezentace, ve které jsme postupně představili život v Martínkově od loňské návštěvy hodnotící komise. Členové folklorních souborů, pěveckého sboru, malí hasiči, tanečně recesistické uskupení mužů „Poupata“ či Petr Karásek s ukázkou Freestyle fotbalu předvedli svá vystoupení „naživo“, některé další akce byly představeny pomocí videozáznamů nebo fotografií. Do představení aktivit se zapojili i senioři a děti školou povinné. Vše sledovala početná skupina přihlížejících spoluobčanů, kteří poté členy komise doprovodili i během prohlídky obce. V rámci ní jsme zavítali do budovy OÚ a kostela. Na víc bohužel nezbyl čas… Při loučení byla na členech komise vidět spokojenost s našimi ukázkami, a i z tohoto důvodu všichni netrpělivě očekávali zveřejnění výsledků.


Prezentace soutěže Vesnice roku 2013

Zaujali jsme komisi více, než před rokem? Ukázali jsme opravdu to nejlepší, co je v nás? To byly otázky, které se mnohým honily hlavou. O dva dny později bylo jasno: Martínkov získal „Cenu naděje pro živý venkov“, kterou uděluje Společnost místních samospráv České republiky. Vítězem krajského kola se stala opět obec ze žďárska, tentokráte Jámy. Ze slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen v Jámách tedy ani letos neodjížděl pan starosta s bez diplomu. Celé představení Martínkova před komisí máme zaznamenánu i na DVD, případní zájemci si jej mohou objednat na obecním úřadě.

Obdržená ocenění

Prezentace soutěže Vesnice roku 2013 - Diplom

Diplom „Cena naděje pro živý venkov“
udělený Společností místních samospráv České Republiky

Martínkov v soutěži ,,Vesnice roku 2014”

Stručně o soutěži Vesnice roku

Logo soutěže Vesnice roku

Soutěž „Vesnice roku byla poprvé pořádána v roce 1995, kdy ji vyhlásil Spolek pro obnovu venkova jako motivaci pro obce, které chtějí prezentovat své úspěchy, společenský život, péči o stavební fond či krajinu a vůbec život na venkově. Hned prvním rokem se přihlásilo 320 obcí, a protože soutěž hned prvním rokem sklidila mnoho kladných ohlasů, přidávali se postupně i další vyhlašovatelé, mezi nimi Svaz měst a obcí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo zemědělství.

Prezentace obce v roce 2014

Prezentace soutěže Vesnice roku 2014

Do třetice všeho dobrého, i to mohlo být jedno z hesel největších optimistů ve chvíli, kdy jsme opět stáli před rozhodnutím o podání přihlášky do soutěže. Dva roky = dvě ocenění. A co dál? Bude napotřetí Martínkov bojovat o vítězství v krajském kole, nebo tentokráte odejde s prázdnou? Co oproti prvním dvěma prezentacím změnit, aby ukázky v Martínkově byly zase o něco pestřejší a zajímavější? Ve chvíli příprav na návštěvu komise jsme stáli před řadou různých otázek, na které se jen těžko hledaly odpovědi. Hledali jsme způsob, jak členům hodnotící komise ukázat celou naši obec, což se nakonec podařilo. Prezentace Martínkova začala ve čtvrtek 22. května 2014 přivítáním před budovou obecního úřadu, následovala prohlídka kanceláří, knihovny a výstavních místností, ve kterých byly připraveny nástěnky zachycující tradice v Martínkově, činnost Klubu přátel historie, investiční akce minulých let nebo úspěchy v soutěži z minulých dvou let.


Prezentace soutěže Vesnice roku 2014

Po prohlídce knihovny a informací o pomníku Václava Kosmáka přišla na řadu návštěva kostela Navštívení Panny Marie. Přítomní si mohli prohlédnout jeho interiér, připravené nástěnky ze života farnosti či oslav 300. výročí obnovy chrámu a k tomu se zaposlouchat do zpěvu místní scholy. Další cesta vedla k hasičárně, kde byla představena činnost místního sboru, jehož nejmenší členové sehráli scénku o záchraně osob při dopravní nehodě. V sokolovně odprezentovala svoji činnost místní Tělocvičná jednota a zatančili členové souboru Martínek. Jejich starší kamarádi ze souboru Džbánek a Džbáneček poté vystoupili na návsi na připraveném tanečním parketu, na kterém vystoupil s ukázkou Freestyle fotbalu i Petr Karásek.


Prezentace soutěže Vesnice roku 2014

Následovala projížďka obcí v připraveném autobusu a poté přesun členů hodnotící komise na hřiště, kde malí hasiči předvedli požární útok. Na závěr si komise prohlédla přilehlý areál a po malém občerstvení skončila její letošní návštěva v Martínkově. O pár dnů později dorazila opět skvělá zpráva: komise ocenila aktivní život v naší obci udělením Modré stuhy za společenský život. Vítězství vybojoval Ořechov, opět z okresu Žďár nad Sázavou. A jelikož k předávání cen došlo v pátek 15. srpna, v první den 32. Martínkovských krojovaných hodů, byla v podvečer téhož dne Modrá stuha slavnostně přivezena panem starostou v historickém automobilu značky Tatra. Celé hody se pak nesly ve znamení oslav další úspěchu v soutěži Vesnice roku.

Obdržená ocenění

Prezentace soutěže Vesnice roku 2014 - Diplom

Diplom k ,,Modré stuze”

Prezentace soutěže Vesnice roku 2014 - Stuhy Prezentace soutěže Vesnice roku 2014 - Stuhy

Modrá stuha - za společenský život

Martínkov v soutěži ,,Vesnice roku 2015”

Stručně o soutěži Vesnice roku

Logo soutěže Vesnice roku

Soutěž „Vesnice roku byla poprvé pořádána v roce 1995, kdy ji vyhlásil Spolek pro obnovu venkova jako motivaci pro obce, které chtějí prezentovat své úspěchy, společenský život, péči o stavební fond či krajinu a vůbec život na venkově. Hned prvním rokem se přihlásilo 320 obcí, a protože soutěž hned prvním rokem sklidila mnoho kladných ohlasů, přidávali se postupně i další vyhlašovatelé, mezi nimi Svaz měst a obcí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo Ministerstvo zemědělství.

Prezentace obce v roce 2015

Prezentace soutěže Vesnice roku 2015

Na konci zimy roku 2015 nás opět čekalo nelehké rozhodování o tom, zda se do soutěže hlásit či nikoliv. I to bývá taktika některých obcí, které po dosaženém úspěchu a ocenění rok či dva vynechají. Co si budeme namlouvat, nachystat kvalitní prezentaci obce je nejen finančně, ale hlavně časově velmi náročný úkol. Ovšem při zpětném pohledu na výsledky předcházejících kol bylo víceméně rozhodnuto. Krajský vítěz vždy v předcházejících letech získal stuhu bílou, nebo modrou. A my přeci už máme obě! Je rozhodnuto: jdeme do toho! Na spoustu z nás opět čekaly hodiny a hodiny práce s přípravami nástěnek, vystoupení, dekorací a dalších nutných „maličkostí“. Překvapením pro mnoho z nás pak bylo, že se v letošním roce z celého Kraje Vysočina přihlásilo pouhých patnáct obcí.


Prezentace soutěže Vesnice roku 2015

Po prostudování internetových stránek bylo jasné, že i v tak malém množství nás čeká velmi silná konkurence. Kostky jsou vrženy, jdeme pokusit ukázat ještě o něco více, než v předcházejících třech letech. Komise zavítala do Martínkova ve středu 27. června 2015 v dopoledních hodinách. Opět nechybělo tradiční přivítání chlebem a solí, opět nechyběl malý „panák“ na zahřátí. Po prohlídce obecního úřadu, kde opět vystoupily nejmenší děti ze souboru Jordán a opět bylo připraveno množství fotografií a dalších materiálů ukazujících život v obci, následoval přesun na náves. Zde byli připraveni členové folklorních souborů s ukázkami svých tanců. Jak malí, tak dospělí vše zvládli i přesto, že celé jejich vystoupení vytrvale pršelo. Prostě zatli zuby a šlo se na věc. Činnost Tělocvičné jednoty Sokol byla opět představena v sokolovně, kde své umění s míčem opět předvedl Petr Karásek.


Prezentace soutěže Vesnice roku 2015

Příjemné chvíle zažili přítomní v našem malém hodovém sklípku, kde byli přivítáni zpěvem a skleničkou vínka. „Dokážete si ty naše hody představit? Nedokážete, proto musíte přijet“ dostalo se přítomným pozvání na letošní Martínkovské krojované hody. Následovala procházka ke hřbitovu a prohlídka hasičárny, před kterou mladí hasiči sehráli trošku humornou scénku záchrany osob z hořícího domu. Od hasičárny se členové komise i s doprovodem místních občanů přesunuli do kostela, kde se jim dostalo pár základních informací o jeho historii i o činnosti pěveckého sboru Jordán. Jeho členové pak s plným nasazením zazpívali dvě písně, za které od všech přítomných sklidili bouřlivý potlesk. I letos byl přistaven autobus, který komisi odvezl do „Areálu snů“ Na Výhoně. Zde na připravených nástěnkách představili svou činnost včelaři a myslivci a došlo i k představení významného martínkovského občana prof. Ing. Pavla Valíčka, DrCS. Ukončení prezentace proběhlo na hřišti, kde po úzkou mladých hasičů vystoupila s ukázkou kankánu tanečně-recesistická skupina Poupata. S komisí jsme se rozloučili písní Pavla Bobka Veď mne dál cesto má.

Martínkov - „Vesnice Kraje Vysočina roku 2015“

Prezentace soutěže Vesnice roku 2015

Komise odjela na návštěvu poslední z přihlášených obcí a mezi místními zavládlo určité napětí. Polovina hodnotitelů byla nová, jak se prezentovaly ostatní přihlášené obce jsme se nedopátrali, a tak nezbylo než čekat. Čekání nám zpříjemňovalo připravené občerstvení, demiźónky s vínem i lahvinky slivovice z letošního ročníku Martínkovského koštu pálenek. Znovu se objevily myšlenky, zda jsme přeci jenom něco nepodcenili, nezkazili nebo nedotáhli do konce. Napětí a netrpělivé očekávání výsledků ukončila krátce po čtvrté hodině zpráva od starosty Jám pana Jiřího Šikla, předsedy krajské hodnotící komise. „Máme zlatou!“ sdělil všem v té době v areálu stále přítomným občanům po několika desítkách vteřin telefonátu starosta Josef Svoboda. A zatímco on dále pokračoval v rozhovoru s předsedou komise, ostatní okamžitě začali slavit.


Prezentace soutěže Vesnice roku 2015

Radost byla obrovská, přítomní se navzájem objímali a na některých tvářích se objevily i slzy dojetí. Pokud by v té chvíli měřili operátoři mobilních sítí frekvenci hovorů v okolí našeho hřiště, patrně by se dopočítali zajímavých čísel. O tento úžasný úspěch se všichni chtěli podělit nejen s těmi, kdo už odešli domů či se letošní prezentace vůbec nemohli zúčastnit, ale i se spoustou svých příbuzných a známých. K prvním oslavujícím se postupně přidávali i další příchozí, cinkaly skleničky s vínem i obsahem poněkud tvrdším, vzduchem létaly špunty od šampaňského. „Tak jsme zlatí no a có, no a có, no a cóóó“ byl nejčastěji slyšený popěvek středečního podvečera v Martínkově, při kterém mnozí z nás dali pořádně zabrat svým hlasivkám. Starostovi a místostarostovi se dostalo i hobla, což byl pro přítomné mládence a muže patrně vysilující čin, takže jsme s přicházející tmou první vlnu oslav ukončili.


Prezentace soutěže Vesnice roku 2015

Další oslavy čekaly Martínkov hned v sobotu 30. května 2015, kdy se u nás uskutečnil mikroregionální dětský den „Obec našim dětem“. Tato předem naplánovaná akce byla skvělou příležitostí pro předem neplánovanou oslavu. Gratulace zazněla z úst předsedy mikroregionu Jana Kocába i dalších přítomných starostů, starostek a občanů okolních obcí. Na hřišti se v té době shromáždilo o hodně více občanů Martínkova i z okolí, než u nás v celé obci žije. A na vesnici roku se přiletěly podívat i vrtulníky z letecké základny v Náměšti nad Oslavou, což bylo příjemné zpestření sobotního odpoledne pro všechny přítomné bez rozdílu věku. Dětský den skončil, oslavy však nikoliv. Potleskem bylo přijato oznámení pana starosty: „Kdo chce slavit, nemusí platit“. Desítky přítomných pak po setmění potěšil několikaminutový ohňostroj, tím ale večer zdaleka nekončil. Co v Martínkově děláme, děláme vždy naplno, a to se týká i oslav. Dlouho přes sobotní půlnoc se tak na hřišti zpívalo a tančilo a ani zpěv či hlasitá hudba snad nevadily obyvatelům těch nejbližších domů. Vždyť Martínkov právě prožíval to své „Nagano“!!!

Obdržená ocenění

Prezentace soutěže Vesnice roku 2015 - Diplom

Diplom ke ,,Zlaté stuze”

Prezentace soutěže Vesnice roku 2015 - Stuhy Prezentace soutěže Vesnice roku 2015 - Stuhy

Zalatá stuha za vítěztví v krajském kole soutěže

Martínkov
„Vesnice Kraje Vysočina roku 2015“

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2015

Podle pravidel soutěže Vesnice roku dochází k vyhlášení výsledků krajských kol a slavnostnímu předání ocenění vždy ve vítězné obci. V Martínkově se tato slavnost uskutečnila v pátek 14. srpna 2015. Tímto načasováním vedení Kraje Vysočina a zástupci hodnotitelské komise připravili našim občanům práci navíc, ve stejný den totiž začínaly 33. Martínkovské krojované hody. Na základě dohody s představiteli kraje proběhla slavnost v dopoledních hodinách, i tak se průběh tradiční krojované slavnosti musel zčásti tomuto předávání přizpůsobit. Přípravy započaly již několik týdnů předem, bylo třeba nachystat náves, místa v sokolovně i celodenní program a občerstvení. Od časných ranních hodin uvedeného dne se pak dokončovala výzdoba, chystalo vystoupení dechové hudby na návsi a mnoho dalších drobností. Hosté se na slavnost začali sjíždět krátce po deváté hodině dopolední. Všechny vítal slavnostně vyzdobený a sluncem zalitý Martínkov, krojovaná mládež s nabídkou vína či slivovice, vyhrávající dechovka a hlavně úsměvy a dobrá nálada. Samotné vyhlášení v zaplněné sokolovně bylo zahájeno státní hymnou. Po ní se všem přítomným dostalo z úst moderátorů akce přivítání v Martínkově, Vesnici Kraje Vysočina roku 2015 a krátkého představení obce jejím starostou panem Josefem Svobodou.

Jako první přišlo na řadu předání odměn několika obcím i jednotlivcům za péči o válečné hroby z rukou zástupkyně Ministerstva obrany České republiky. Následovaly pozdravy hostů. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek ve své řeči mimo jiné řekl: „Cesta sem byla horká, moc se mi tady líbí, ale bude nám všem taky horko. Všem obyvatelům Martínkova děkuji a gratuluji a věřím, že toto ocenění zúročíte, i když právě to, že jste byli oceněni, svědčí o tom, že to děláte dobře“. Za Ministerstvo pro místní rozvoj, hlavního partnera soutěže, přijala pozvání náměstkyně ministryně Simeona Zikmundová: „Není tajemství, že jsem na Vysočině dlouhá léta profesně působila, proto mám z vítězství Martínkova velkou radost. Co jsme zde slyšeli od pana starosty, tak tady máte různé aktivity, spolky a svým životem se tak podílíte na ochraně kulturního a historického dědictví. Doufám, že odměnu, kterou od ministerstva za vítězství dostanete, použijete pro další rozvoj Vaší krásné obce. Vydržte prosím až do finiše, do celostátního kola, držíme palce v září“ zakončila svoji zdravici. Mezi dalšími řečníky byl například i ředitel soutěže Vesnice roku 2015 a zároveň starosta Vesnice roku 2013 Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček: „Jsem strašně rád, že jsem mohl navštívit Vaši obec. V každé obci, kde jsem doposud byl, je krásně. Všude mají upravené domy a veřejná prostranství a spoustu akcí a aktivit, což jsou v tom běžném vesnickém životě takové bonusy navíc. Já Vám všem přeji, aby těch bonusů bylo co nejvíc a dnešní den a v podstatě celé hody jsou Vaše, krásně si je užijte“

Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 - Martínkov Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 - Martínkov Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 - Martínkov

O krátké přestávce před zahájením vlastního předávání vystoupili nejmenší členové krojovaného souboru Martínek. Za své pásmo písní a tanců sklidili bouřlivý potlesk a poté již došlo k předání diplomů. O každé oceněné obci se všichni přítomní dozvěděli pár základních informací i zdůvodnění toho, proč se právě jí rozhodla hodnotící komise ocenit. Ještě než došlo k předávání stuh, shlédli všichni hosté premiéru krátkého filmu o obci Martínkov. Tento zajímavě natočený pohled na obec, její historii i současnost, byl rovněž odměněn potleskem. Poté již následovalo předání stuh. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získala obec Jiřice, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Heřmanov. Za činnost mládeže uděluje komise Bílou stuhu, tu si z Martínkova odvezl starosta Lípy a Modrá stuha za společenský život putovala do Vepříkova. V té chvíli již zbýval poslední, zlatý hřeb dopoledne, předání Zlaté stuhy vítězné obci.

Z rukou hejtmana Jiřího Běhounka, náměstkyně Simeony Zikmundové a předsedy krajské komise Jiřího Šikla ji za zvuku slavnostní fanfáry převzal Josef Svoboda. Celý sál bouřil, do mohutného potlesku se ozývaly výkřiky „Martínkov, Martínkov“ a „Tak jsem zlatí, no a co“, jimiž především místní dávali najevo svoji hrdost a radost ze zisku titulu Vesnice Kraje Vysočina 2015. Se závěrečnou řečí pak po přijetí mnoha gratulací od přítomných hostí vystoupil starosta Josef Svoboda, který shrnul úspěchy Martínkova ve všech ročnících, kdy se obec do soutěže zapojila, a poděkoval všem občanům za vytváření bohatého života v obci: „Před přihlášením do letošního kola jsme si připadali jako horolezci před dosažením vysněného cíle. Věděli jsme, že cesta nebude jednoduchá, protože obce v našem kraji vzkvétají do krásy. Získaného ocenění si velice vážíme, zároveň nás však zavazuje do budoucna a to v reprezentaci Vysočiny v celostátním kole. Chtěl bych poděkovat všem občanům a členům zájmových spolků za činnost. Bez jejich zájmu, práce a nadšení by naše obec nežila a život v ní by byl nezajímavý a fádní. Ještě jednou děkuji a velmi si toho vážím“ uzavřel slavnostní dopoledne starosta Martínkova.

Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 - Martínkov Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 - Martínkov Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 - Martínkov

Po obědě následovala další část programu, během nějž si všichni přítomní mohli prohlédnout Martínkov, výstavu mapující jeho historii i současnost a navštívit veřejné budovy. Velký zájem vzbudilo vystoupení pěveckého sboru Jordán v kostele Navštívení Panny Marie, vernisáž výstavy u příležitosti 33. Martínkovských krojovaných hodů i předvedení Moravské besedy v podání souborů Džbánek, Džbáneček a Martínek na návsi. Ještě před jejím uvedením byly zástupcům místních spolků a souborů předány pamětní listy jako poděkování za to, že svoji činností pomohly k vítězství obce v krajském kole soutěže, poděkování a malého dárku se dostalo i starostovi obce Josefu Svobodovi a místostarostovi Josefu Pléhovi. I další páteční program donutil mnohé hosty prodloužit si svou návštěvu Martínkova na delší dobu. Se stavbou máje pomáhali místním mladíkům i členové komise, na návsi dále vyhrávala dechová hudba, kterou ve večerních hodinách vystřídala hudba cimbálová. Posezení u cimbálu bylo poprvé venku na parketu pod májí a přilákalo takové množství návštěvníků a milovníků folklóru, jaké za celou historii hodů nepamatujeme. Plánovaný program narušil jen zákaz rozdělávání ohňů a používání zábavní pyrotechniky, které kvůli vysokým teplotám a dlouhotrvajícímu suchu vydal hejtman kraje a kvůli němuž museli pořadatelé odložit plánovaný ohňostroj. V následujících dvou dnech pak tradičním programem pokračovaly 33. Martínkovské krojované hody, které byly po celý víkend doprovázeny oslavami zisku titulu Vesnice Kraje Vysočina 2015.

Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 - Martínkov Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 - Martínkov Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 - Martínkov Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 - Martínkov

Celostátní kolo soutěže „Vesnice roku 2015“

Soutěž Vesnice roku probíhá ve dvou úrovních. Jako první přichází vždy na řadu krajská kola, ve kterých hodnotící komise vybere držitele jednotlivých stuh a krajští vítězové, držitelé Zlaté stuhy v každém kraji, pak postupují do celostátního fiále. V něm se pak rozhoduje o titulu Vesnice roku a pořadích na dalších dvou místech v rámci celé České republiky. Martínkov jako vítěz krajského kola zastupoval v roce 2015 celý Kraj Vysočina. Již dopředu bylo všem známo, že celostátní komise dorazí do naší obce ve čtvrtek 3. září 2015 již v 7:00 hodin ráno. Tomu bylo nutno přizpůsobit celý program i jednotlivá vystoupení, mnoho občanů si na tento den vzalo dovolenou a do pozdních večerních středečních hodin finišovaly přípravy na vlastní prezentaci. Té předcházelo několik schůzek zastupitelů s členy spolků a ostatními občany, na nichž se ladil program prezentace i její časová osa. Do poslední chvíle však v mnohých panovaly obavy, zda se přece jen něco neopomnělo, zda vyjde počasí či zda dorazí všichni vystupující. V uvedený čtvrtek měli Martínkovští opravdu časný budíček. Již kolem páté ráno se začali občané scházet u budovy bývalé školy, děti a mládež se převlékali do krojů, hasiči chystali uniformy a v mnoha kuchyních se ještě připravovalo občerstvení pro komisi. Na její příjezd si krojovaní počkali na příjezdové cestě k obci mezi řadami topolů, kde členy komise přivítali zpěvem, perníčky i pálenkou na ranní zahřátí. Po příjezdu na náves pak všechny oficiálně přivítal starosta obce Josef Svoboda a vlastní představení Martínkova mohlo začít. V jeho úvodu vystoupili nejmladší zpěváci, následovalo pozvání na kávu, během kterého mohli hodnotitelé shlédnout videoprezentaci obce a seznámit se s materiály připravenými na nástěnkách v patře budovy obecního úřadu. Mnozí z nich věnovali studování připravených tisků, knih i fotografií opravdu nemálo času a padlo i mnoho dotazů a upřesňujících odpovědí. Následovala prohlídka knihovny, výstavy z děl Gabriely Kopcové a Martínkovských tvůrců a poté i prohlídka kanceláře a zasedací místnosti.

Celostátní kolo soutěže „Vesnice roku 2015“ Celostátní kolo soutěže „Vesnice roku 2015“ Celostátní kolo soutěže „Vesnice roku 2015“

Poté již začala venkovní část programu, krojovaná mládež předvedla vyzývání stárek včetně vysvětlení, co tato tradice znamená, a členy komise pak vyzvala k tanci. Po přesunu na taneční parket následovala první folklorní pásma členů Martínkovských krojovaných souborů. K přesunu do spodní část obce byl použit přistavený autobus, během cesty se členové komise dozvěděli něco z historie a následovala krátká zastávka u rybníku Jordán. Po návratu na náves proběhla druhá část folklorních ukázek, jež byla, stejně jako první, odměněna potleskem všech přítomných. Následovala prezentace činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov. V sokolovně byly členům komise sděleny základní informace o aktivitách jednoty, úpravách a rekonstrukcích budovy a představena řada fotografií mapující život našich sokolíků. Promítnuty byly i krátké filmy o duatlonu, poháru ve Freestyle fotbalu i dřívější činnosti divadelního souboru. Následující část ukázek opět převzali členové folklorních souborů, kteří nejdříve hodnotitele přivítali ve sklípku a poté zatančili na sokolské zahradě zkrácenou verzi Moravské besedy. I následující program byl taneční, probíhal ovšem již ve zcela jiném duchu. Před překvapené členy komise naběhli místní přestrojení muži, alias Martínkovská Poupata. Svým vystoupením rozesmáli úplně všechny přítomné, o čemž svědčily výrazy na jejich tvářích. Po krátké procházce parkem následoval přesun ke hřbitovu a poté prezentace činnosti Sboru dobrovolných hasičů Martínkov. Mladší členové sboru nejprve sehráli humornou scénku o záchraně osob z hořícího domu a vyproštění zraněných při autonehodě, starší pak předvedli hasičskou techniku a vybavení hasičárny. Ke zhlédnutí bylo i velké množství pohárů, které členové sboru v uplynulých desetiletích dovezli z různých soutěží a závodů. Na farské zahradě pak starosta obce spolu s dalšími dvěma členy komise zasadil „Osvětimský dub“, který vypěstovali žáci ZŠ Domamil z žaludů přivezených v roce 2012 z koncentračního tábora Osvětim – Březinka.

Celostátní kolo soutěže „Vesnice roku 2015“ Celostátní kolo soutěže „Vesnice roku 2015“ Celostátní kolo soutěže „Vesnice roku 2015“

Předposledním místem prezentace obce se stal místní kostel Navštívení Panny Marie. Mezi písně sboru Jordán byly vkládány informace o historii martínkovského chrámu i o současné životě farnosti. Malí i velcí zpěváci podali bezchybný výkon, což přítomní ocenili dlouhotrvajícím potleskem. Poslední zastávkou celostátní komise v Martínkově se stalo hřiště „Na Výhoně“ a přilehlý areál. Zde prezentovali svoji činnost místní včelaři a myslivci a prostor dostal i profesor Pavel Valíček. Na hřišti poté předvedli útok mladí hasiči a s dalším vystoupením se předvedla Poupata. Ženy – hasičky poté do humorně pojatého požárního útoku zapojily i členy komise, konkrétně ředitele soutěže Tomáše Machýčka a tajemnici Miroslavu Tichou z Ministerstva pro místní rozvoj. Závěrečnou písní na rozloučenou představení obce Martínkov před celostátní komisí skončilo, její členové však ještě dlouhé chvíle zůstávali se shromážděnými občany, tančilo se, zpívalo a všem se dostalo i poděkování za vřelé přijetí a celou prezentaci obce. Nervozita opadla, pro představení Martínkova udělali vystupující maximum a vše další již bylo na členech komise. Pro úplnost dodejme, že Martínkov byl v roce 2015 druhou nejmenší krajskou vítěznou obcí, co se počtu obyvatel týká. Menší byl jen zástupce Plzeňského kraje obec Kornatice. Na druhé straně proti nám stály Babice či Kunín čítající téměř dva tisíce obyvatel s možností představení několika spolků a zájmových sdružení. Martínkovští však ukázali, že i v malé obci žijí aktivně a zdejší občané jsou velmi činní. Po odjezdu komise mnozí zůstali posedět a společně hodnotili jak právě skončenou prezentaci, tak úspěšnou účast obce v soutěži v uplynulých letech.

Celostátní kolo soutěže „Vesnice roku 2015“ Celostátní kolo soutěže „Vesnice roku 2015“ Celostátní kolo soutěže „Vesnice roku 2015“

Přehled vítězů krajských kol – držitelů Zlatých stuh 2015 a účastníků kola celostátního:

Jihočeský kraj Jarošov nad Nežárkou
Jihomoravský kraj Rudka
Karlovarský kraj Krásná
Kraj Vysočina Martínkov
Královehradecký kraj Stračov
Liberecký kraj Mříčná
Moravskoslezský kraj Kunín
Olomoucký kraj Černotín
Pardubický kraj Vysočina
Plzeňský kraj Kornatice
Středočeský kraj Vraný
Ústecký kraj Bžany
Zlínský kraj Babice
  (u Uherského Hradiště)

Vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích

Do finále soutěže Vesnice roku – celostátního kola - postupují vítězné obce z jednotlivých třinácti krajů České republiky. Slavnostní vyhlášení výsledků je součástí Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů v Luhačovicích. Vyhlášení 21. ročníku soutěže v roce 2015 proběhlo v sobotu 19. září. V tento den vyrazilo dvěma autobusy na slavnostní vyhlášení i několik desítek občanů Martínkova. Cesta díky dobré náladě, zpěvu i občerstvovacím zastávkám rychle ubíhala a na Luhačovickou kolonádu dorazili naši výletníci s dostatečným předstihem. Toho mnozí využili k navázání kontaktů se zástupci ostatních vítězných obcí. Skupinu krojované mládeže z Martínkova neplánovaně navštívila i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která se zajímala o folklorní život v Martínkově a společně s krojáky si i připila na zdar letošního ročníku. Po skončení oficiální části festivalu pak za mohutného skandování všech přítomných nastoupili na pódium starostové a starostky vítězných obcí. Každý z nich byl přivítán, o každé obci bylo z úst členů celostátní hodnotitelské komise řečeno pár důležitých údajů. Ještě před zveřejněním výsledků se ujali slova zástupci vyhlašovatelů soutěže. Za Ministerstvo pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministryně, za Ministerstvo zemědělství Marian Jurečka, ministr. Svaz měst a obcí České republiky zastupoval Pavel Drahovzal, místopředseda svazu a Spolek pro obnovu venkova pak Veronika Vrecionová, senátorka a první místopředsedkyně spolku. Všichni čtyři poblahopřáli krajským vítězným obcím a všem přítomným zdůraznili, že vítězové jsou opravdu všichni. Každý ze zástupců obcí – držitelů Zlatých stuh ovšem jistě tajně doufal, že by se právě jeho obec mohla dostat na stupně vítězů mezi tři nejlepší obce v celé republice. A to jak starostové a starostky, tak i přítomní občané těchto obcí. Ti svoji hrdost na příslušnost k té či oné vesnici dávali najevo již při představování hlasitým skandováním a jásotem. I náš starosta byl na pódiu přivítán hlasitým potleskem a oslavnými výkřiky. „Kraj Vysočina zde zastupuje obec Martínkov a já zde vítám pana starostu Josefa Svobodu“ představila naši obec tajemnice soutěže a dodala: „V Martínkově žijí folklórem od narození, a když se pak ožení, postupují mezi Martínkovská Poupata. V Martínkově je nádherný, úžasný pěvecký sbor a něco pro sportovce, Martínkovský duatlon“.

Vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích Vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích Vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích

Po představení jednotlivých obcí a projevech zástupců vyhlašovatelů došlo k aktu, na který všichni přítomní netrpělivě čekali. Jako první byla vyhlášena doprovodná soutěž o nejlepší koláče – takzvaná koláčová cena. Cenu získal městys Vraný za koláče, které upekla maminka starosty městyse pana Miroslava Zázvorky. Novinkou ročníku 2015 bylo hlasování veřejnosti o nejsympatičtější vesnici z finálové třináctky. Nejvíce hlasů získala obce Babice u Uherského Hradiště. A poté již následovalo vyhlášení tří nejlepších obcí účastnících se soutěže Vesnice roku 2015. Diplom za třetí místo si z rukou Veroniky Vrecionové převzal starosta Černotína z Olomouckého kraje Jiří Andrýs. Druhé místo vyhlašoval a cenu předával ministr Marian Jurečka, který ještě před otevřením obálky sdělil přítomným jednu perličku: pan starosta Andrýs byl jeho učitelem na zemědělské škole. Diplom za druhé místo pak z jeho rukou převzal starosta vítězné obce Pardubického kraje, obce Vysočina, Tomáš Dubský. A poté si již vzala slovo ministryně Karla Šlechtová: „Vesnicí roku 2015 se stává obec Krásná“ oznámila všem přítomným a poté předala diplom za první místo starostovi obce Luboši Pokornému. Ten převzal gratulace i od ostatních přítomných, jak zástupců vyhlašovatelů, tak členů komise i zástupců ostatních obcí. Krásná se stala první obcí z Karlovarského kraje, která vyhrála celostátní kolo, a je zároveň nejzápadnější obcí České republiky. V závěrečném slově pak paní ministryně ještě jednou pogratulovala všem vítězům krajských kol a popřála občanům zlatých obcí, aby je tato soutěž do budoucna ještě více stmelila a aby se jim ve všech vesnicích dařilo. Zatímco se zástupci vítězů radovali se svými spoluobčany, na některých ostatních byl vidět smutek a zklamání z toho, že jejich obce na medaili nedosáhly. Jak ale zdůraznili všichni řečníci na pódiu na Luhačovické kolonádě: každá vesnice již vítězem je, a proto není třeba být smutný. Vyhrát totiž může jenom jedna. Snad i s vědomím těchto slov se během cesty domů i u Martínkovské skupiny postupně měnil smutek na některých tvářích v uvolnění s pocitem, že v krajském kole jsme společně dosáhli výrazného úspěchu. Po návratu v pozdních hodinách ještě následovalo posezení v pohostinství a sokolovně, kde se stále diskutovalo o celé účasti obce v soutěži Vesnice roku v posledních čtyřech letech. A účast Martínkova v soutěži ukončil symbolicky krátce po desáté hodině večerní ohňostroj na návsi.

Vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích Vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích Vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích

Setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem

K partnerům a spoluvyhlašovatelům soutěže Vesnice roku patří i Kancelář prezidenta České republiky. A nedílnou součástí soutěže po jejím ukončení je i setkání představitelů vítězných obcí u prezidenta republiky. Tomu ještě předcházelo setkání zástupců všech oceněných obcí ze všech třinácti krajů v Senátu Parlamentu České republiky, na kterém ve čtvrtek 3. prosince 2015 zastupoval Martínkov místostarosta obce Josef Pléha. Představitele držitelů zlatých, modrých, bílých a zelených stuh z jednotlivých krajů pozdravil předseda Senátu Milan Štěch. Ve svém projevu ocenil píli a pracovitost lidí žijících na vsi, kteří mají na rozdíl od obyvatel panelových a jiných společných domů ještě mnoho práce s tím, aby se postarali o své domky, zahrady a okolí svých obydlí. Dále se svými zdravicemi vystoupili zástupci vyhlašovatelů soutěže a poté se dostalo osobní gratulace všem obcím, které v roce 2015 získaly některou ze stuh. Pamětní list z rukou Milana Štěcha postupně převzali zástupci držitelů jednotlivých stuh včetně místostarosty Martínkova. Po malém občerstvení pak následovala prohlídka sídla horní komory našeho zákonodárného sboru a zástupci obcí z Kraje Vysočina využili i pozvání exhejtmana a senátora Miloše Vystrčila na soukromou schůzku v jeho kanceláři.

Setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem Setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem Setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem

Vlastní přijetí vítězů na Pražském hradě proběhlo ve středu 20. ledna 2016. Nejprve se zástupci zlaté třináctky sešli v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde je přivítal místopředseda Petr Gazdík. Ten řekl, že jelikož je sám bývalým starostou, tak moc dobře chápe problémy života na vesnici a náročnou úlohu starostů, starostek a ostatních zastupitelů při správě obcí. „Nikdy se nezavděčíte všem, mnoho Vašich rozhodnutí je občany zpochybňováno a kritizováno, ale já věřím, že ve Vašich obcích jen minimálně. Že svoji práce děláte dobře, protože jinak byste jen těžko vyhráli krajská kola“ dodal Petr Gazdík. K vítězům poté promluvil i předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. I on vyjádřil upřímnou gratulaci všem přítomným k dosaženým úspěchům v soutěži Vesnice roku a poté pozval hosty slavnostního setkání k prohlídce své kanceláře. V neoficiálních rozhovorech se dotazoval na výjimečnosti jednotlivých obcí a sám sdělil i několik perliček ze života ve sněmovně. Poté následoval přesun na Hrad, kde v 15:00 hodin následovalo přijetí u prezidenta republiky Miloše Zemana. Ten ve své zdravici rovněž pogratuloval všem obcím, ale zejména samozřejmě vítězné obci Krásná. Zvlášť srdečně se pozdravil i se zástupci Martínkova a to starostou obce Josefem Svobodou a místostarostou Josefem Pléhou. Není tajemstvím, že Miloš Zeman na Vysočině strávil, jak sám říká, nejlepší období svého života, a proto má tento kraj velmi rád. Během představení jednotlivých obcí se předávaly i různé dary, Martínkovští zástupci předali panu prezidentovi obrazovou knihu o Vysočině, ručně malovaný obraz návsi a dárkové balení pálenek z Martínkovského koštu.

Setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem Setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem Setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem

Po vystoupení ministryně Karly Šlechtové, předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla a předsedy Spolku pro obnovu venkova Eduarda Kvaly následoval přesun z přijímacího salónku Pražského hradu do přilehlé místnosti, kde následovalo neformální posezení s prezidentem Zemanem a malé občerstvení. Na úvod byly podány základní informace o jednotlivých vítězných obcí, pan prezident se zajímal o život v nich, aktivity občanů ale například i o to, zda jsou vesnické hospody kuřácké či nekuřácké. Během představení Martínkova se všem přítomným dostalo informace i o Sibylině proroctví, podle nějž poslední krvavá bitva světa skončí právě u Červeného Martínkova a zachrání se tolik lidí, kolik se pod formanskou plachtu vejde. Diskutovalo se o věcech vážných i nevážných, nařízeních Evropské unie, činnosti hasičů i ne vždy idylických sousedských vztazích. Miloš Zeman několikrát rozesmál zástupce obcí svými vtipnými poznámkami a postřehy a na závěr ještě jednou všem pogratuloval a přidal přání, aby mohl alespoň některé z vítězných obcí navštívit během svých cest po jednotlivých krajích České republiky. Poté následovala komentovaná prohlídka nádherných reprezentačních prostor Pražského hradu doplněná o mnoho zajímavých informací z jeho historie i současnosti. Starostové, starostky a všichni ostatní hosté tak měli jedinečnou příležitost prohlédnout si prostory Zrcadlového, Habsburského či Hudebního salónku, Rudolfovy galerie nebo Trůnního či Španělského sálu, místností, které slouží k oficiálním akcím kanceláře prezidenta a veřejnosti se otevírají jen zřídka. Samo kouzlo nádherně vyzdobených místností ještě více podtrhlo výjimečnou atmosféru slavnostního dne.

Setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem Setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem Setkání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem

Návštěva prezidenta České Republiky Miloše Zemana v Martínkově

Ve čtvrtek 30. června 2016 zavítal do Martínkova v rámci oficiální návštěvy Kraje Vysočina prezident republiky Miloš Zeman. Někteří občané této předem ohlášené zprávě nechtěli zprvu uvěřit, další se ptali, jak to, že prezident přijede do naší malé vesničky? Pro odpověď na tuto otázku se musíme vrátit do ledna roku 2016, kdy se v Praze uskutečnilo setkání zástupců vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2015 v Poslanecké sněmovně a poté i přijetí vítězů prezidentem republiky. Po skončení oficiální části tohoto setkání následovala neformální beseda, na které byly jednotlivé obce panu prezidentovi představeny. On sám pak vyjádřil zájem se alespoň do některých vítězných obcí podívat při svých návštěvách jednotlivých krajů České republiky. Zároveň se ale přiznal, že o tom sám nerozhoduje. Programy jeho krajských návštěv prý připravují příslušné kraje a jejich hejtmani. Zastupitelstvo obce na svém březnovém zasedání rozhodlo, že Miloše Zemana prostřednictvím kanceláře hejtmana Kraje Vysočina na návštěvu Martínkova pozve.

Návštěva prezidenta České Republiky Miloše Zemana v Martínkově Návštěva prezidenta České Republiky Miloše Zemana v Martínkově Návštěva prezidenta České Republiky Miloše Zemana v Martínkově

Na zaslanou pozvánku několik týdnů nikdo nereagoval, až koncem května přišla zpráva, že návštěva naší obce je zařazena do programu cesty prezidenta po Vysočině v roce 2016. Na dvou schůzkách se zástupci Kraje, Hradu, ochranné služby a Policie ČR byly dohodnuty podrobnosti návštěvy včetně nutných bezpečnostních opatření a dopravních omezení. Martínkov se začal naplno chystat na přivítání hlavy státu. Bylo nutné zařídit spoustu věcí: pódium, ozvučení, místa na sezení pro diváky a návštěvníky, zázemí, dárky pro prezidenta, občerstvení, nachystat uzavřené setkání se zástupci obce a pozvanými hosty a také doprovodný program. Ten byl zčásti dohodnut s krajským úřadem, a to konkrétně vystoupení moderátora Štěpána Škorpila. Na setkání se zástupci spolků ohledně organizačního zajištění celé akce bylo dohodnuto, že tento doprovodný program rozšíříme o vystoupení cimbálové hudby. Přeci jen tak významnou návštěvu naše obec dosud nezažila. Něco bylo zajištěno s dostatečným předstihem, něco na poslední chvíli. Ve čtvrtek 30. června 2016 probíhaly od ranních hodin závěrečné přípravy. Po zhlédnutí videozáznamů z návštěv prezidenta v jiných obcích, kde bylo často špatné ozvučení či se místo besedy s občany odehrávalo pod stanem, bylo rozhodnuto zadat ozvučení včetně stavby pódia odborné firmě. Ukázalo se, že toto rozhodnutí bylo správná. Improvizace by v tomto případě mohla skončit fiaskem. Zasedací místnost OÚ dostala poslední části květinové výzdoby, lavice na sezení byly rozneseny a příjezd na náves včetně organizace parkování v odpoledních hodinách, usměrňovaly hlídky dobrovolných hasičů.

Návštěva prezidenta České Republiky Miloše Zemana v Martínkově Návštěva prezidenta České Republiky Miloše Zemana v Martínkově Návštěva prezidenta České Republiky Miloše Zemana v Martínkově

Krátce po poledni se již začali sjíždět do obce první netrpěliví účastníci besedy s prezidentem. S blížící se hodinou jeho příjezdu hostů postupně přibývalo a nikoho neodradila ani dešťová přeháňka, která se obcí přehnala. Kolona s prezidentem Zemanem, hejtmanem Běhounkem a dalšími členy doprovodu, dorazila do Martínkova ve 14:45 hod. Přesně podle plánu. Všechny přivítali členové folklórních souborů zpěvem a prezidenta pak tradičním chlebem se solí a malým panákem slivovice. Následovalo uzavřené setkání Miloše Zemana a Jiřího Běhounka se zastupiteli obce a pozvanými hosty. Na něm pan prezident přítomné překvapil tím, co vše o naší obci věděl. Nejen o historii, ale i o současném spolkovém životě, rozpočtu obce či počtu místních nezaměstnaných. Z rukou prof. Pavla Valíčka a Vlastimila Smetany obdržel publikace o obci a slíbil, že si je určitě někdy prostuduje. Mezi tím venku připravoval publikum na setkání s prezidentem bývalý sportovní komentátor Štěpán Škorpil. Poté už k připravenému stolu na pódiu usedl i Miloš Zeman s Jiřím Běhounkem a také starostou obce Josefem Svobodou. Ten pana prezidenta nejprve přivítal a označil toto setkání za významný den, protože se jedná o první návštěvu hlavy státu v naším obci. Nejdříve se slova ujal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který naši obec pochválil za to, že od vítězství v krajské soutěži Vesnice roku Martínkov stále vzkvétá. Popřál také všem, aby se obec i nadále rozvíjela.

Návštěva prezidenta České Republiky Miloše Zemana v Martínkově Návštěva prezidenta České Republiky Miloše Zemana v Martínkově Návštěva prezidenta České Republiky Miloše Zemana v Martínkově

Pak už se dostal ke slovu prezident Miloš Zeman. Ve svém úvodním pozdravu vyzdvihnul bohatý spolkový život v obci, poblahopřál k vítězství v soutěži Vesnice roku a poté vyzval přítomné k diskusi. Ta byla zpočátku trochu ostřejší, když si vyměnil několik tvrdších slov s majitelem mlýna v Meziříčku Skalickým. Další otázky občanů směřovaly k vystoupení Velké Británie z EU, uprchlické krizi, zničení prezidentské standarty a také sociálního systému. Z rukou jednoho příznivce se prezident dočkal i dárku, a to lahvinky slivovice. V odpovědi na další dotaz zkritizoval prezident práci České televize a vyjádřil se i k možnému přijetí eura. Tím byla beseda skončena. Těsně před podpisem do kroniky obce Martínkov zaskočil pana prezidenta starosta obce: „Toto je jeden z prvních dárků, který je pro Vás, takže nemusíte nějak… je Váš prostě“. S těmito slovy předal hlavě státu značkové pero. „já vždy s opatrností říkám, že tužku vracím“, se smíchem reagoval prezident. „Ale vidím, že nyní nastává, a jste první, kdo mi tužku nabídnul, historický okamžik. Odklopuji sako a do náprsní kapsy si dávám tužku z Martínkova“, dodal za potlesku přítomných asi pětiset hostů tohoto setkání. Následovala dekorace obecního praporu prezidentskou stuhou a předání dalších darů. Miloše Zemana potěšil značkový zapalovač s vyrytým znakem Martínkova datem jeho návštěvy. „Já neustále ztrácím zapalovače, neustále kradu zapalovače, ale velkokapacitní zapalovač jsem dosud nedostal, ten si nenechám ukrást“, reagoval prezident. Posledním dárkem byla vycházková hůl, kterou Miloš Zeman kvůli nemoci nohou používá při chůzi. „Kromě opory při chůzi ji na venkově kdysi používali i na nezbedné děti, tak Vy byste mohl třeba ne nezbedné politiky“, glosoval předání dárku starosta obce. „Kdysi chodil každý se špacírkou a byl to módní doplněk, ale ten námět, použít Vaši hůl na nezbedné politiky já někdy využiji. A to bude v takovém případě hlavní zpráva České televize“, rozesmál přítomné prezident. V závěrečném slově popřál všem zdraví, štěstí a „slunce v duši“.

Po odjezdu hlavy státu z Martínkova následovalo vystoupení cimbálové hudby a všichni, kdo neodešli či neodjeli ihned domů, probírali dojmy ze slavnostního odpoledne a diskutovali nad čerstvými zážitky. Přeci jen to bylo téměř pro všechny první a možná i poslední osobní setkání s prezidentem republiky v životě.