Historie obce Martínkov

Obec Martínkov, malebná, středně velká vesnice se nachází 9 km severozápadně od Moravských Budějovic. Obec má polohu slovanské vesnice, neboť staří Slované zakládali své vesnice tak, aby byly položeny proti východu slunce.

Název obce nebyl vždy jednoznačný, nýbrž se vyvíjel. Původní jméno také nebylo Martinkov, ale Martinice. Pojmenování vsi bylo asi odvozeno od křestního jména Martin, nebo Martínek. Velmi často se objevuje vedle názvu obce přívlastek „Červený". Tento přívlastek získala ves pravděpodobně od červené hlíny v obci a okolí, popřípadě od charakteristického zabarvení střechy tvrze. Název obce se v historických pramenech často měnil. Například v roce 1368 - municionem in Ruffo Martinicz, v roce 1415 Martynkow czerwena, 1421 de Rotmartinitz, 1447 villam Rubeam Martinkow, 1672 Roth Martinkaw, 1872 Martrinkau, 1881 Červený Martinkov a v roce 1924 Martínkov. Není zcela zřejmé, kdy se Martínkov poprvé objevil v dějinách. Existuje několik verzí: mohlo se to stát roku 1260, kdy měl být kostel v Martínkově filiální ke kostelu v Jakubově; v další verzi nacházíme, že Martinice (Martínkov) se poprvé uvádí v roce 1225, kdy byly darovány klášteru v Oslavanech; jedna z variant předpokládá, že Martinkov patřil do budějovické provincie. Moravské Budějovice vstupují do historie roku 1231.


Starý Martinkovský erb

Majitelé vsi se velmi často střídali a Martinkov byl několikrát rozdělen mezi několik feudálů. Vzpomeňme několik majitelů, k nimž patřil Oldřich z Martinkova, Václav z Červených Martinic, Záviš z Martinkova, Fric z Předína, Jan z Leskovce, Martinkovští z Rozseče, Adam Hrubčický z Čechtína, Jiří Klouzal z Rynárce, Vilém z Roupova, Martin Sieghofer ze Sieghartsbergu a další.

Zdejší tvrz se poprvé uvádí v roce 1368. V roce 1409 se o tvrzi píše, že byla pobořena. Nepochybně se tak stalo za domácích válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem. Pro svou strategickou polohu byla krátce nato obnovena, neboť Martinkov měl velký význam i za husitských válek v dějinách Moravy. Došlo zde k tuhým bojům, ale historické prameny nenaznačují, že by byl Martinkov tehdy pokořen. V roce 1650 byl statek Martinkov připojen k panství Lesonice, jehož osudy dále sdílel. Martinkov se tomuto panství „odvděčil" tím, že byl jednou z nejvýbojnějších vsí během nevolnického povstání na Lesonickém panství v roce 1775.


Martinkovská škola
Martínkovská škola

První zmínky o školní výuce jsou z roku 1713. Po několika přestavbách a úpravách školní budovy došlo v roce 1977 v obci ke zrušení školy.


Náves v roce 1940
Náves v roce 1940

Náves v roce 2007
Náves v roce 2007

I po druhé světové válce zůstalo hlavním zaměstnáním zdejších obyvatel zemědělství. JZD zde bylo založeno v roce 1957, v roce 1959 mělo 156 členů a obdělávalo 556 ha členské zemědělské půdy. Usnesením členské schůze ze dne 14. 3. 1960 se JZD Martínkov sloučilo se sousedním JZD v Jakubově a přijaly nové pojmenování: JZD Nový život. Po roce 1945 zde byla nově postavena prodejna s hostincem a hasičská zbrojnice. V minulých letech došlo také k zásadním úpravám návsi a okolí.


Václav Kosmák
Václav Kosmák

V obci se nachází několik památek. K těm nejvýznamnějším patří farní kostel Nanebevzetí P. Marie, pomník Václavu Kosmákovi, Pomník padlým v I. světové válce, který byl v roce 2006 opraven, pamětní desky Václavu Kosmákovi - kněz spisovatel, Ottu Albertu Tichému - regenschori chrámu sv. Víta v Praze a Josefu Štefanovi - řídícímu učiteli, který byl v roce 1942 umučen nacisty. Za pozornost také stojí rybník Jordán, kde husité křtili své děti.


Martínkov na Komenského mapě  Moravy z roku 1627
Martínkov na Komenského mapě
Moravy z roku 1627

K Martínkovu se váže velmi zajímavé proroctví. Dle pověsti totiž Sibyla předpověděla u Červeného Martínkova konec poslední největší krvavé bitvy - války na světě. Po této válce by mělo zůstat tolik lidí, kolik se jich vejde pod formanskou plachtu. Obec Martínkov (Martinkow) je zakreslena na Fabriciově mapě Moravy z roku 1575 a Komenského mapě Moravy z roku 1627. Na základě zpracovaných a předložených návrhů obdržel Martínkov dne 18. prosince 2000 od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nový prapor a znak, který byl dne 19. srpna 2001 slavnostně vysvěcen.


Tělocvična Sokola roku 1923
Tělocvična Sokola roku 1923

V obci pracuje několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů, Tělocvičná jednota Sokol, Mocní kačeři - oddíl kopané, Klub přátel historie Martínkova, Pěvecký sbor chrámu Nanebevzetí Panny Marie, Martínkovské ryze amatérské divadlo, krojovaný soubor Džbánek, Myslivecké sdružení, pobočka Českého svazu včelařů a další. Více se o místních spolcích dozvíte v sekci Spolky.

Obecní symboly

Znak obce Martínkov - zdůvodnění heraldických prvků

Znak obce Martínkov - zdůvodnění heraldických prvků

Znak obce Martínkov byl vytvořen na základě historických skutečností. Martínkovu se dříve říkalo Červený nebo Horoucí Martínkov dle červeného podloží celého území. Zbarvení je způsobeno výskytem oxidu železa. Proto do znaku byla jako základní barva použita červená. Cepy ve štítě znaku zlaté barvy představují revoluční tradice, to znamená, že Martínkov byl na Moravě největším střediskem husitského hnutí po Jevišovicích. Dále v roce 1775 bylo na panství lesonickém, pod které Martínkov patřil, největší selské povstání, jehož střediskem byl právě Martínkov. Cepy na štítě jsou zobrazeny tak, aby kromě zmíněného navíc připomínaly počáteční písmeno obce. Klenot zobrazený v dolní části znaku je vyjmut z erbu rodu Martínkovských z Rozseče, který držel ves ze všech majitelů nejdéle. Půlměsíc a hvězda jsou barvy zlaté.

Návrh znaku dle historických podkladů po odborné konzultaci s historikem PhDr. Janem Perničkou graficky ztvárnil Miroslav Magni z Jemnice.


Prapor obce Martínkov

Prapor obce Martínkov

Ze znaku obce byl odvozen i návrh praporu. V červeném poli nahrazují zkřížené cepy na znaku žluté pruhy. Prapor je dělen na krajích žlutými pruhy 1/8 délky se středovou krokví 1 : 8. Tyto pruhy a krokev tvoří písmeno ,,M". Rozměry praporu jsou 1 : 1,5 .

Rovněž návrh praporu zpracoval pan Miroslav Magni z Jemnice.

Významné osobnosti

Václav Kosmák

Václav Kosmák

(1843 - 1898)

Václav Kosmák (1843 – 1898)

farář, spisovatel

V malém domku čp. 76, vedle školy se v Martínkově narodil do sociální bídy dne 5. září 1843 jako čtvrté ze šesti dětí mistru krejčímu Antonínu Kosmákovi a jeho ženě Anežce, rozené Fialové, syn Václav. Příští den po narození byl pokřtěn od místního faráře Františka Jedličky. Kmotrem mu byl místní učitel Tomáš Smetana se svou manželkou Antonií. Jeho otec Antonín narozený 16. 1. 1811 byl padesát roků v obci krejčím a kostelníkem. Zemřel 9. 4. 1890 v Martínkově a byl pochován svým synem Václavem. Václavova matka Anežka, sloužila u martínkovského faráře Jedličky, který jí byl vzdáleným příbuzným. Zemřela 12. 10. 1863 na rozklad krve.

Mladý Václav na doporučení kněze P. Františka Jedličky začal studovat od roku 1854 na německém gymnáziu v Jihlavě, kde prožil pro svůj „nízký“ původ a špatnou znalost němčiny řadu ústrků a ponižování. Po ukončení gymnázia vstoupil v roce 1862 do brněnského semináře, kde byl 4. června 1866 vysvěcen na kněze. Již zde začal psát různé články, črty a básně, které byly otiskovány v několika časopisech.

Kosmákovým prvním místem po vysvěcení na kněze byly Moravské Budějovice. Od roku 1868 to byla Hostim a od 15. září 1869 byl přeřazen do Biskupic a po roce na faru v Řeznovicích u Ivančic. Zde začala jeho spisovatelská činnost delšími povídkami. Od 16. dubna 1872 byl Kosmák ustanoven administrátorem v Moutěnicích u Klobouk. Po několika dalších místech nastoupil 23. 12. 1877 do Tvarožné a odtud odchází 11. května 1893 do Prosiměřic u Znojma, kde také 15. března 1898 umírá.

Václava Kosmáka lze jednoznačně charakterizovat jako jednoho z nejvýznamnějších moravských buditelů a venkovského realistu druhé poloviny 19. století. Vzhledem k autorovu nepříliš dlouhému životu, překvapují Kosmákova díla svou rozsáhlostí a mnohotvárností. Tvorbu prodchnutou vzpomínkami na dětství prožité v Martínkově lze nalézt např. v dílech „Upomínky na mou zemřelou matku“, „Láska mateřská“, „Žebráci“, „Smutné kukátko“, „Osamělý kvítek“, „Oněmělá harfa“ a další. Jiný náhled na Martínkov lze nalézt např. v díle „Sláva a úpadek pana Jana Kroutila, Pololáníka z Drnkálova“, „Sázka“, „Humor k pláči“ nebo „Začarovaná koza“. K dalším zajímavým dílům, které mají vztah i k Moravským Budějovicím patří román „Eugenie“, nebo „Bída je, proto juchu“, „Vánočka“ a další. Václav Kosmák byl také často zván jako kazatel a řečník k významným kulturním a společenským událostem. V roce 1891 např. promluvil také při slavnostním svěcení kříže, který dnes stojí poblíž martínkovské křižovatky. Tak jako byl spisovatel kněz Václav Kosmák hrdý na Martínkov, jsou bezpochyby občané Martínkova hrdí na svého Václava Kosmáka.

Václav Kosmák
Josef Štefan

Josef Štefan

(1909 - 1942)

Josef Štefan (1909 – 1942)

řídící učitel, účastník odboje

Narodil se 11. února 1909 v Prostějově, později se rodina přestěhovala do Českého Těšína, kde dokončil studium reálného gymnázia. Z finančních důvodů nemohl dále studovat, proto se rozhodl věnovat učitelství. Aby získal potřebnou kvalifikaci, vstoupil do IV. ročníku učitelského ústavu v Opavě. Tam také v roce 1930 obdržel vysvědčení učitelské dospělosti.

Učil na několika školách v Beskydech, naposledy byl od 1. září 1932 učitelem – správcem obecné školy v Bystřici n/O. na Pasekách, což byla jedna z nejvýše položených českých škol ve slezských Beskydech. Brzy přišel rok 1938 a s ním nečekaná polská okupace Těšínska. Rodina byla nucena školu narychlo opustit, jejich bytové zařízení bylo rozkradeno.

Teprve od ledna 1939 získal Štefan místo jako učitel a správce školy v Martínkově. Tak jako na Těšínsku, dal se i zde Štefan do různých mimoškolních akcí ve prospěch mládeže i martínkovských občanů. Ovšem nemohl zůstat nečinným, když se v jeho okolí organizovala odbojová činnost. Občas za ním jezdil F. Bednář z Karpetné a rovněž školní inspektor Oldřich Štěrba, s kterým se znali z Českého Těšína. Štefan organizoval konspirativní schůzky odbojářů, obstarával pro různé osoby „Domovské listy“ a potravinové poukázky, které posílal do Brna a Plzně.

K zatčení Josefa Štefana došlo v Martínkově 11. března 1942, tedy krátce po zatčení Štěrbově. Byl odvezen do Brna do Kaunicových kolejí a zde vyslýchán a souzen pro velezrádnou činnost. Byl odsouzen k trestu smrti a popraven dne 18. června 1942 ve věku 33 let.

Poznámka:

V roce 1946 odhalil MNV v Martínkově Josefu Štefanovi pamětní desku na místní školní budově.
Dne 24. 6. 2017 proběhla v Martínkově pietní vzpomínka na Josefa Štefana ve spolupráci obecního úřadu Martínkov a Armády České Republiky. Dne 20. 8. 2017 byla odsloužena v místním kostele Navštívení P. Marie také mše svatá na jeho počest. K této příležitosti byla vydána publikace „Josef Štefan – Příběh statečného českého učitele“. Publikace je k dostání na obecním úřadě.

Josef Štefan
Otto Albert Tichý

Otto Albert Tichý

(1890 - 1973)

Otto Albert Tichý (1890 – 1973)

skladatel, varhaník, spisovatel a překladatel

Narodil se 14. srpna 1890 v Kosmákově rodišti v Martínkově. Již během gymnazijních studií v Třebíči a posléze semináři v Brně inklinoval k staroříšskému středisku Josefa Floriána. Jeho osobní vývoj ovlivnil Otokar Březina a Jakub Deml, který byl v roce 1906 na martínkovské faře.

Po absolvování gymnázia studoval na pražské konzervatoři, ale studia opustil a stal se členem Floriánovy řehole, s níž pobýval na různých místech Moravy, překládaje a vydávaje knihy. Po první světové válce se odebral do Paříže a pokračoval ve studiích na pařížské Schole Cantorum. V Paříži se 6. listopadu 1920 oženil a vzal si za manželku Veroniku, dceru francouzského spisovatele Leona Bloye, již poznal při překládání spisů jejího otce. Působil také řadu roků v Lausenne ve Švýcarsku. V roce 1936 se vrátil do Prahy a stal se dómským kapelníkem a později ředitelem kůru sv. Víta, kde působil osmadvacet let. Je autorem mistrovských děl z oboru duchovní vokální polyfonie, mše a noneta. Skládal hudební komorní, varhanní a klavírní lidové písně a díla symfonická. Významná byla i jeho činnost překladatelská. Pro Dobré dílo přeložil velkou část spisů svého tchána Leona Bloye. Přispíval rovněž do mnoha českých a moravských novin a časopisů. I když byl na odpočinku, pravidelně chodíval do svatovítské katedrály, kde také 21. října 1973 nedaleko hrobu biskupa Antonína Podlahy náhle klesl k zemi a zemřel ve věku třiaosmdesáti let.

Poznámka:

Dne 19. srpna 1995 se v jeho rodném Martínkově konala vzpomínková výstava na tohoto významného rodáka, v místním kostele se uskutečnil koncert jeho děl a byla odhalena pamětní deska na budově bývalé školy.

Otto Albert Tichý

Aktuality

23. 4. 2015

Obec

Martínkov se opět zúčastní soutěže Vesnice roku

V roce 2012 se obec Martínkov poprvé přihlásila do soutěže „Vesnice roku“. Tato soutěž je pořádána od roku 1996 a mezi její vyhlašovatele patří Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Svaz měst a obcí ČR, Společnost místních samospráv, Ministerstvo kultury a další organizace.   Hned první ročník účasti v soutěži (2012) nám přinesl ocenění v podobě „Bílé stuhy“, která je udělována za práci s dětmi a mládeží. V roce 2013 obdržel Martínkov „Cenu naděje pro živý venkov“, takzvanou Duhovou stuhu. A ani v loňském roce jsme ze soutěže neodešli s prázdnou, hodnotící komise přidělila naší obci „Modrou stuhu“ za společenský život. Po všechny tři roky účasti v soutěži se členové hodnotící komise přesvědčili o tom, že Martínkov je obcí s mnoha tradicemi, bohatou činností místních spolků a aktivními občany. Zastupitelstvo obce na svém zasedání v úterý 14. dubna 2015 rozhodlo, že přihlášku do soutěže podáme i letos. Na základě tohoto rozhodnutí proběhla příprava písemných a obrazových podkladů, které je nutno dle pravidel soutěže k přihlášce přiložit a přihláška byla odeslána. Zároveň se připravuje první schůzka zastupitelů s členy martínkovských společenských organizací a souborů, na které by se řešily návrhy na letošní podobu prezentace obce před zástupci hodnotící komise. Zahajují se práce na přípravě nástěnek a prezentačních panelů, zajišťují se dokumenty a fotografie k vystavení na panelech. Až bude znám termín příjezdu hodnotící komise, budou na společnou schůzku pozváni všichni občané, aby se připravil postup programu během návštěvy komise. Naši obec bychom opět chtěli představit v co nejlepším světle a na hodnotící komisi pak bude, zda Martínkov ocení i v letošním ročníku soutěže.   Minulé úspěchy Martínkova v soutěži znamenaly pro naši obec i přísun nemalých finančních prostředků spojených právě s oceněním ve „Vesnici roku“. Celkem šlo o 730.000,- Kč poskytnutých z rozpočtů Kraje Vysočina a Ministerstva pro místní rozvoj, v letošním roce máme požádáno o dotaci z MMR ve výši dalších 600.000,- Kč. Tato dotace je určena právě obcím oceněným v soutěži a bude použita na rekonstrukci veřejného osvětlení.    

13. 4. 2015

Hasiči

Čistá Vysočina 2015

Akce na úklid okolí krajských komunikací a ostatních veřejných prostor s názvem „Čistá Vysočina“ se pořádá od roku 2007. Pravidelně so do ní zapojují členové různých zájmových a společenských organizací, žáci škol, a další občané z řad dobrovolníků. Zajištění akce ve smyslu dodání a odvozu pytlů s odpadky má na starosti Správa a údržba silnic. V letošním roce se k mnoha dalším uklízecím skupinám z celého kraje přidalo i 35 občanů Martínkova, kteří vyčistili příkopy silnice třetí třídy od Domamile ke křižovatce se státní silnicí a okolí autobusových zastávek u silnice I/38.   Úklid v pondělí 13. dubna 2015 zorganizovali členové martínkovského Sboru dobrovolných hasičů, kteří po jeho dokončení připravili pro všechny účastníky malé pohoštění. V celém kraji se do akce „Čistá Vysočina“ zapojilo přes 22 tisíc občanů všeho věku, kteří sesbírali několik desítek tun odpadků. Svým postojem ukázali, že na rozdíl od „znečišťovatelů“ jim na stavu přírody a krajiny v okolí svých bydlišť záleží.

2. 8. 2014

Sokol

Petr Karásek je počtvrté místrem České republiky

Rodák z Martínkova přepisuje dějiny Českého Freestyle fotbalu! V sobotu 2. srpna 2014 proběhl v Praze boj o titul Mistra České republiky pro rok 2014. Toto mistrovství pořádá od roku 2009 Freestyle fotbalová asociace České republiky a člen Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov Petr ¢Kari¢ Karásek je jeho trojnásobným vítězem. I letos patřil k favoritům, nicméně už od kvalifikace bylo znát, že jeho soupeři dají do turnaje úplně všechno. Ve hře totiž nebyl jen titul mistra ČR, ale i možná letenka na světový pohár do Brazílie na podzim tohoto roku. Jednání s hlavním sponzorem ohledně účasti Českého mistra na světovém poháru ještě probíhají, na všech freestylerech ale byla vidět obrovská touha vybojovat domácí titul a zůstat tak ve hře o cestu na stadiony, na kterých se letos uskutečnilo fotbalové mistrovství světa. Freestyle fotbal ale není jenom sport, je to i umění při kterém hráči ukazují různě složité a náročné triky a jejich kombinace. Přímo v pražském centru Harfa, kde letošní mistrovství probíhalo, povzbuzovali Petra Karáska rodiče a další přátelé z Martínkova. On ovšem až do jejich příjezdu neměl tušení, že mu budou fandit na místě: „Byl jsem strašně rád, já jsem to hlavně vůbec nečekal a naši vlastně byli jen u jednoho mého titulu. Ty emoce musely okamžitě ven, ale jsem strašně rád, že dorazili a moc mi to pomohlo“. Mimo Martínkovských bylo v Praze vidět a slyšet i rodáky z Vranína, kteří dojeli povzbudit dalšího freestylera z našeho okresu Miroslava Sosnara.   Po proběhlé kvalifikaci, kterou Petr Karásek vyhrál, následovaly vyřazovací boje dvojic, takzvané battly. Během tří minut se v nich po půl minutách střídají hráči a porota na konci každého battlu rozhodne, který hráč postupuje a který z dalších bojů vypadává. V porotě zasedl předseda České asociace Lukáš Škoda zvaný Lucasso a dále dva Freestyle fotbalisté z Anglie. Ti ovšem nebyli jedinými zahraničními hráči v pražské Harfě, své „minimistrovství“ si zde udělali i Slováci a další freestyleři  dorazili na mistrovství světa. To následovalo od úterý v Liberci, České konkurenty si s předstihem přijeli obhlédnout závodníci z Mexika, Iránu, Argentiny nebo třeba z Maďarska.   První souboje jeden proti jednomu vyhráli oba reprezentanti Třebíčska, Míru Sosnara ovšem ve čtvrtfinále zastavil několikanásobný mistr světa a Evropy ve footbagu (s malým míčkem zvaným hakisák) Vašek Klouda. Nenaplnily se tak představy martínkovských i vranínských povzbuzovatelů, že se jejich rodáci postaví proti sobě a minimálně do jedné z těchto obcí pojede medaile z mistrovství republiky. Proti Vaškovi Kloudovi se v pavouku při semifinálové vyřazovací části postavil právě martínkovský ¢Kari¢, který jej porazil a zajistil si tak při své páté účasti na mistrovství ČR čtvrté finále. To už se na balkónu pasáže Harfy objevil martínkovský prapor, na což komentátor akce reagoval slovy: „Kariho příznivci o sobě dávají vědět, tady je snad celej Martínkov…“  Z druhé strany pavouka se proti ¢Karimu¢  v boji o celkové vítězství postavil hráč Lukáš, který si říká Sašit. Petrovou výhodou bylo, že nastupoval jako druhý. Mohl tedy reagovat na triky a kombinace (ve freestylovém slovníku zvané komba), které předvedl před ním jeho protivník. A případně nasazovat triky těžší. Během finálového boje jeho soupeři třikrát upadl míč na zem (takzvaně dropoval) a příznivci martínkovského borce už pomalu začínali slavit vítězství. Všichni však byli napjatí až do chvíle, kdy vzal Anglický porotce Tom oba finalisty za ruce a zvednutím ruky jednoho z nich sdělil více než 200 přítomným divákům rozhodnutí poroty. Vítězem celého odpoledne a mistrem České republiky se po čtvrté za sebou stal Petr ¢Kari¢ Karásek z Martínkova!!! Po převzetí gratulace od protihráče a poroty následovalo dlouhé objetí s dojatou maminkou a poté děkovačka všem divákům. To už stál šťastný vítěz na pódiu zahalený do martínkovské vlajky a všem povzbuzovatelům tleskal a klaněl se. Věděl, že jeden z cílů letošního roku má za sebou, před ním však stojí další – skončit na mistrovství světa jako nejlepší z Čechů, což se mu doposud vždy podařilo. A připouštěl si vůbec dnes již čtyřnásobný mistr republiky během soutěžního odpoledne, že jej může někdo porazit? „Strach jsem měl už měsíc dopředu. Obhajovat je vždy těžké, a většina kluků se za ten rok hodně zlepšila a je to rok od roku těžší. Já jsem všechno vsadil na kvalifikaci, což je takovej klíč k tomu, abych se v prvních vyřazovacích bojích vyhnul těžkým soupeřům. V kvalifikaci jsem zariskoval, což se vyplatilo, protože se mi podařilo ji vyhrát. V battlech jsem si pak musel dávat pozor, abych hned na začátku neukázal nějaký ty těžší triky. Větší obavy jsem měl v semifinále, protože když jsem viděl druhou semifinálovou dvojici, tak na oba hráče jsem si věřil. Ale i finále a vyhlášení to byly nervy, v Martínkově na prvním Sokolském poháru jsem před měsícem stál já mezi dvěma finalisty a já jsem je napínal před vyhlášením vítěze. Teď byla situace opačná, napínali mne. Tak jsem zavřel oči a čekal, těch pár vteřin mi připadalo strašně dlouhých. Na příští mistrovství si snad s sebou budu muset vzít nějakého psychiatra“ dodává s úsměvem ¢Kari¢ z Martínkova, současná nejzářivější hvězda na Českém Freestyle fotbalovém nebi.        

Nadcházející události

3. 8. 2024

Sokol

Pocta Emilu Zátopkovi - štafetový maraton

Pocta Emilu Zátopkovi - štafetový maraton

Letos v novém termínu, jinak vše v osvědčené variantě. V příloze jsou veškeré podrobnosti. Těšíme se na setkání.

1

Informace pro občany

30. 10. 2023 - 31. 12. 2028

Darovací smlouva

Darovací smlouva

21. 6. 2024 - 31. 10. 2024

Uzavírka silnice III/4102-7 - Oprava mostu v k.ú. Lesonice (Cihelna)

Uzavírka silnice III/4102-7 - Oprava mostu v k.ú. Lesonice (Cihelna)

1

Užitečné informace

Služby v obci

Obecní úřad

Úřední hodiny:
úterý 17:00 – 19:00
pátek 17:30 – 19:30

Obecní knihovna

Otevírací doba:
pátek 16:00 – 17:00

Obecní úřad, obecní knihovna
Obecní úřad, obecní knihovna

Pohostinství Martínkov

Martínkov 132

Provozní doba:
pondělí 10:00 – 23:00
úterý 10:00 – 23:00
středa 10:00 – 23:00
čtvrtek 10:00 – 23:00
pátek 10:00 – 24:00
sobota 10:00 – 24:00
neděle 10:00 – 23:00

Denní menu 10:30 - 14:00
Pokud menu bude k dispozici, bude zobrazeno zde
Objednávky na tel: +420 732 369 793


Smíšené zboží

Martínkov 132

Otevírací doba:
pondělí 7:00 – 10:00 15:00 - 16:00
úterý 7:00 – 10:00 zavřeno
středa 7:00 – 10:00 15:00 - 16:00
čtvrtek 7:00 – 10:00 zavřeno
pátek 7:00 – 10:00 15:00 - 16:00
sobota 7:00 – 9:00 zavřeno
neděle zavřeno zavřeno

Pohostinství a obchod Martínkov
Pohostinství a obchod Martínkov

Lékařská služba

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jiřina Františková

Adresa:
Mobil: +420 606 381 938
E-mail: j.frantiskova@seznam.cz
IČ: 64271439
Web: mudrfrantiskova.cz

Adresa Lesonice:
Lesonice 1
675 44 Lesonice
Tel: 568 442 222

Adresa Želetava:
Sadová 324
675 26 Želetava
Tel: 568 442 222

Ordinační hodiny:
pondělí 7:00 – 10:00 Lesonice
  10:30 – 13:00 Želetava
úterý 7:30 – 10:00 Domamil
  10:30 – 13:00 Budkov
středa 7:00 – 12:30 Želetava
  13:00 – 18:00 Lesonice
čtvrtek 7:30 – 9:00 Jakubov
  9:30 – 13:00 Lesonice
pátek 7:30 – 12:00 Želetava

Lékařská služba

Římskokatolická farnost Martínkov

Adresa:
Martínkov 25
675 44 Lesonice
Tel: +420 774 053 855
E-mail: martinkov@dieceze.cz
farnost-martinkov.webnode.cz

Duchovní správce farnosti:
R. D. Tomáš Mikula

Pořad bohoslužeb:
neděle 9:30
pátek 18:00

Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Navštívení Panny Marie

Pošta

Adresa:
Lesonice 117
675 44 Lesonice
Tel: +420 606 790 769
Informace o pobočce (www.postaonline.cz)

Otevírací doba:
pondělí 14:00 – 17:00
úterý 8:00 – 11:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 11:00
pátek 8:00 – 11:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Česká pošta